ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-21957

Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache

Tülin Arıcı1, Çetin Kürşad Akpınar2, Adnan Burak Bilgiç2, İdris Şevki Köken3
1Samsun Training And Research Hospital, Department of Anaesthesiology And Reanimation, Pain Clinic, Samsun, Turkey
2Samsun Training And Research Hospital, Department of Neurology, Samsun, Turkey
3Balıkesir Atatürk City Hospital, Department of Neurology, Pain Clinic, Balıkesir, Turkey

Introduction: Disorders in the cervical muscles, such as myofascial trigger points and tightness are common factors in patients with cervicogenic headache. We aimed to evaluate the effectiveness of ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle in patients with cervicogenic headache who showed tenderness in the upper cervical muscle groups.

Materials and Methods: A total of 23 patients were evaluated in the prospective observational trial. The injection was performed between the trapezius muscle and levator scapula muscle fascia with a disposable 25-gauge, 10-cm Quincke-tip spinal needle. 10 mL of 0.125% bupivacaine was injected between the muscle fascia. Numeric Rating Scale (NRS), Neck Disability Index (NDI), pain frequency, and analgesic consumption in the pretreatment and post-treatment period were evaluated.

Results: The NRS scores at 10 min, 1 week, 2 weeks, and 4 weeks after treatment were significantly better than the pretreatment NRS score. The NDI scores at 1, 2, and 4 weeks after treatment were significantly better than the pretreatment NDI score. The pain frequency at 1 and 2 weeks after treatment was significantly lower than that recorded in the pretreatment period. Statistically significant reductions were observed in analgesic consumption at 1, 2, and 4 weeks after treatment, in comparison with consumption in the pretreatment period.

Discussion: We suggest that an ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle is effective for the treatment of cervicogenic headache caused by muscle disorders.

Keywords: cervicogenic headache, trapezius muscle, interfascial block


Servikojenik başarısında ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloğu

Tülin Arıcı1, Çetin Kürşad Akpınar2, Adnan Burak Bilgiç2, İdris Şevki Köken3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Algoloji, Samsun, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, Samsun, Türkiye
3Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Nöroloji, Ağrı Kliniği, Samsun, Türkiye

Giriş: Miyofasiyal tetik noktalar ve spazm gibi servikal kas bozuklukları servikojenik başağrılı hastalarda yaygın faktörlerdir. Bu çalışmada, üst servikal kas gruplarındaki bozuklulara bağlı servikojenik başağrılı hastalarda ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloğunun etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Toplam 23 hasta prospektif gözlemsel çalışma ile değerlendirildi. 25 gauge, 10 cm Quincke tip spinal iğne ile trapezius kası ile levator skapula kaslarının fasyaları arasına ultrason eşliğinde ilerlendi. 10 mL % 0,125’lik bupivacaine enjekte edildi. Numeric Rating Scale (NRS), Neck Disability Index (NDI), ağrı sıklığı ve analjezik tüketimi tedavi öncesi ve tedavi sonrası dönemde değerlendirildi.

Bulgular: NRS skorları tedavi sonrası 10. dakika, 1., 2., ve 4. haftalarda tedavi öncesi NRS skorlarından anlamlı olarak daha düşüktü. NDI skorları tedavi sonrası 1., 2., ve 4. haftalarda tedavi öncesi skorlara göre anlamlı olarak daha iyiydi. Ağrı sıklığı 1. ve 2. haftalarda tedavi öncesine göre anlamlı olarak daha düşüktü. Analjezik tüketiminde 1., 2. ve 4. haftalarda tedavi öncesi dönemle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı.

Tartışma: Ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloğunun kas problemlerine bağlı servikojenik başağrılı hastaların tedavisinde faydalı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: servikojenik başağrısı, trapezius kası, interfasiyal blok
Corresponding Author: Tülin Arıcı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.