ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Investigation of Obsessive- Compulsive Symptoms in Patients with Migraine [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(1): 18-25 | DOI: 10.5505/agri.2015.15238  

Investigation of Obsessive- Compulsive Symptoms in Patients with Migraine

Selcen Yetkin Özden1, Prof.dr. Betül Baykan2, Uz. Dr. Erhan Ertekin3
1Istanbul University, Department Of Neuroscience, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medicine Faculty, Department Of Neurology, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medicine Faculty, Department Of Psychiatry, Istanbul, Turkey

Objectives: A migraine is not just a headache. Migraines are characterized by the co-occurrence of various systemic changes and known to be associated with many psychiatric disorders in the interictal period, especially major depression and anxiety disorders. Obsessive-compulsive disorder (OCD) in patients with migraines is relatively less studied.
Methods: Obsessive-compulsive symptoms were investigated in consecutive patients with a diagnosis of migraine and compared with that of a control group of healthy individuals. The relationship of these symptoms with the defined clinical features of migraine was analyzed. 74 patients and 36 controls were included in this study. Patients were chosen from those admitted with headache complaints to the Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, Headache Outpatient Clinics between December 2010-March 2012. A headache specialist diagnosed all patients with migraine using the International Headache Society criteria.. The Yale Brown Obsessive and Compulsive Scale (Y-BOCS) was used to score OCD symptoms in all participants.
Results: In comparing Y-BOCS total scores between the migraine patients and the control group, we found a statistically significant difference (z(109)= -3.100, p<0.05). Furthermore, both the Y-BOCS obsession and compulsion sub-scores were significantly different between the groups. The duration, frequency and side of migraine did not have any correlation with our findings.
Conclusion: In conclusion, our study suggested that migraine sufferers tend to have higher obsessive and compulsive symptoms. These findings could be based on genetic changes and/or functional differences in the brain.

Keywords: Migraine, obsessive-compulsive disorder, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS).


Mİigrenli Hastalarda Obsesif-Kompulsif Belirtilerin Araştırılması

Selcen Yetkin Özden1, Prof.dr. Betül Baykan2, Uz. Dr. Erhan Ertekin3
1İstanbul Üniversitesi, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Migren; sadece bir baş ağrısı olmayıp çeşitli sistemlerde değişikliklerin bir arada olmasıyla karakterizedir ve atak dışı dönemde de birçok psikiyatrik bozuklukla özelikle majör depresyon ve anksiyete bozuklukları ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ise, migrenlilerde görece az araştırılmıştır.
Bu çalışmada migren tanısı almış ardışık hastalarda görülen obsesif-kompulsif belirtiler araştırılarak sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve bu belirtilerin migrenin tanımlanan klinik özellikleriyle ilişkisi incelenmiştir.
Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Baş Ağrısı Polikliniğine, Aralık 2010- Mart 2012 tarihleri arasında baş ağrısı şikayeti ile başvuran hastalar arasından, Nöroloji uzmanı tarafından, Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu ölçütlerine göre tanı konmuş 74 migren hastası ve 36 sağlıklı kontrol alınmıştır. Katılımcıların tamamına Yale Brown Obsesyon ve Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y-BOCS)’nin tarama formu uygulanmış ve ölçeğin toplam puanı hesaplanmıştır.
Migren ve kontrol grupları Y-BOCS toplam puanları açısından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (z(109)= -3.100, p<0.05). Ayrıca iki grup Y-BOCS obsesyon ve kompulsiyon alt test puanları açısından da anlamlı farklılık göstermekteydi. Migren süresi, tarafı ve atak sıklığı ile bulgular arasında anlamlı bir bağlantı gösterilemedi.
Bu çalışma migren hastalarının daha yüksek oranda OKB eğilimi olduğunu göstermektedir. Bu bulguların genetik kökenli değişikliklere ve/veya beyindeki fonksiyonel farklılıklara bağlı olduğu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Migren, obsesif-kompulsif bozukluk, Yale-Brown obsesyon ve kompulsiyon derecelendirme ölçeği.


Selcen Yetkin Özden, Prof.dr. Betül Baykan, Uz. Dr. Erhan Ertekin. Investigation of Obsessive- Compulsive Symptoms in Patients with Migraine. Ağrı. 2015; 27(1): 18-25

Corresponding Author: Selcen Yetkin Özden, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.