ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  A rare cause of headache; Case report of idiopatic intracranial hypertension concomitant with trigeminal neuralgia [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-14471 | DOI: 10.14744/agri.2021.14471  

A rare cause of headache; Case report of idiopatic intracranial hypertension concomitant with trigeminal neuralgia

Burcu Özalp Horsanalı, husnu yilmaz, meltem uyar, CAN EYIGOR
Ege University, Faculty of Medicine, Algology Department, Izmir, Turkey

Introduction: Trigeminal neuralgia (TN) is the condition of sudden, usually unilateral, very short-lasting, stinging and recurrent pain in the distribution area of one or more branches of the trigeminal nerve. Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is an increase in intracranial pressure associated with normal cerebrospinal fluid composition that is not due to a secondary cause. Although not frequent, the association of IIH and TN has also been reported. We aimed to present a rare case report which TN concomitant with IIH.
Case: 56 years old female patient was admitted to our clinic with the complaint of jabbing pain that may feel like an electrical shock on the right side of her face. In the history of the patient, she was diagnosed with TN, 8 years ago. She had a lightning-flashing pain in the area corresponding to the right mandibular nerve dermatome. Her pain attacks were lasting 1-2 minutes, and recurring 15-20 times during the day. In the CISS sequence cranial MRI, bilateral perioptic CSF distance showed mild prominence, prominence in meckel caves and empty sella appearance features. These findings were found to be compatible with intracranial hypertension. As a result of based on these findings, patient was diagnosed of TN or trigeminal neuropathy accompanying IIH.
Conclusion: While patients diagnosed with trigeminal neuralgia may be associated with IIH, also trigeminal nerve may be affected, although not as much as other cranial nerves in patients with a diagnosis of IIH. The use of cranial MRI may prevent an additional pathology to be missed.

Keywords: Idiopathic Intracranial Hypertension, Trigeminal Neuropathy, Trigeminal Neuralgia


Nadir bir başağrısı nedeni; Trigeminal nevralji ve İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon birlikteliği olgu sunumu

Burcu Özalp Horsanalı, husnu yilmaz, meltem uyar, CAN EYIGOR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş: Trigeminal nevralji (TN), trigeminal sinirin bir veya daha fazla dalının dağılım alanında ani, genellikle tek taraflı, çok kısa süreli batıcı ve tekrarlayan ağrı olması durumudur. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) ikincil bir nedene bağlı olmayan ve normal beyin omurilik sıvısı bileşimi ile birlikte olan kafa içi basınç artışıdır. Sık olmamakla birlikte İİH ve TN birlikteliği de gösterilmiştir. Biz de nadir olarak görülen TN ve İİH birlikteliğinin saptandığı bir olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: 56 yaşında kadın hasta, yüzünün sağ tarafında şimşek çakması şeklinde ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde 8 yıl önce dış merkezde TN tanısı aldığı öğrenilen hastanın sağ mandibüler sinir dermatomuna uyan bölgede şimşek çakması karakterinde, vizüel ağrı skoru (VAS) 8 olan ağrısı olduğu, ağrı ataklarının 1-2 dk sürdüğü, gün içinde 15-20 defa tekrarladığı öğrenildi. CISS sekansı kraniyal MRG’de bilateral perioptik BOS mesafesinde hafif belirginleşme, meckel cavelerde belirginleşme ve boş sella görünümü bulguları mevcut olup bulgular intrakranial hipertansiyon ile uyumlu saptandı. Hastaya kliniğimizde yapılan değerlendirmeler sonucu; bu bulgular eşliğinde TN ya da trigeminal nöropatiye eşlik eden İİH tanısı konuldu.
Sonuç: Trigeminal nevralji tanısı alan hastalarda İİH birlikteliği olabileceği her zaman akılda tutulması gerekirken, İİH tanısı olan hastalarda da diğer kraniyal sinirler kadar olmasa da trigeminal sinirin etkilenebileceği akılda tutulmalıdır. Kranial MRG gibi ayırıcı tanıda yeri olan ileri görüntüleme tetkiklerinin kullanılması, ek bir patolojinin atlanmasını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon, Trigeminal Nöropati, Trigeminal Nevralji
Corresponding Author: Burcu Özalp Horsanalı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.