ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  A rare cause of headache; case report of trigeminal neuralgia concomitant with idiopathic intracranial hypertension [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(4): 269-272 | DOI: 10.14744/agri.2021.14471  

A rare cause of headache; case report of trigeminal neuralgia concomitant with idiopathic intracranial hypertension

Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yılmaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
Department of Algology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Trigeminal neuralgia (TN) is the condition of sudden, usually unilateral, very short-lasting, stinging, and recurrent pain in the distribution area of one or more branches of the trigeminal nerve. Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is an increase in intracranial pressure associated with normal cerebrospinal fluid composition that is not due to a secondary cause. Although not frequent, the association of IIH and TN has also been reported. We aimed to present a rare case report in which TN is concomitant with IIH. A 56-year-old female patient was admitted to our clinic with the complaint of jabbing pain that may feel like an electrical shock on the right side of her face. In the patient’s history, she was diagnosed with TN 8 years ago. She had a lightning-flashing pain in the area corresponding to the right mandibular nerve dermatome. Her pain attacks lasted 1–2 min, and recurring 15–20 times during the day. In the CISS sequence cranial MRI, bilateral perioptic CSF distance showed mild prominence, prominence in Meckel caves, and empty sella appearance features. These findings were found to be compatible with intracranial hypertension. As a result,based on these findings, the patient was diagnosed with TN or trigeminal neuropathy accompanying IIH. While patients diagnosed with TN may be associated with IIH, also trigeminal nerve may be affected, although not as much as other cranial nerves in patients with a diagnosis of IIH. The use of cranial MRI may prevent an additional pathology to be missed.

Keywords: Idiopathic intracranial hypertension, trigeminal neuralgia, trigeminal neuropathy.


Nadir bir baş ağrısı nedeni; trigeminal nevralji ve idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon birlikteliği: Olgu sunumu

Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yılmaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, İzmir

Trigeminal nevralji, trigeminal sinirin bir veya daha fazla dalının dağılım alanında ani, genellikle tek taraflı, çok kısa süreli batıcı ve tekrarlayan ağrı olması durumudur. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon ikincil bir nedene bağlı olmayan ve normal beyin omurilik sıvısı bileşimi ile birlikte olan kafa içi basınç artışıdır. Sık olmamakla birlikte idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon ve trigeminal nevralji birlikteliği de gösterilmiştir. Bu yazıda, nadir olarak görülen trigeminal nevralji ve idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon birlikteliğinin saptandığı bir olgunun sunulması amaçlandı. Elli altı yaşında kadın hasta, yüzünün sağ tarafında şimşek çakması şeklinde ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde sekiz yıl önce dış merkezde trigeminal nevralji tanısı aldığını belirten hastanın sağ mandibuler sinir dermatomuna uyan bölgede şimşek çakması karakterinde, görsel ağrı skoru 8 olan ağrısının olduğu, ağrı ataklarının 1–2 dakika sürdüğü, gün içinde 15–20 defa tekrarladığı öğrenildi. “Constructive Interference in Steady State (CISS)” sekansı kraniyal manyetik rezonans görüntülemede bilateral perioptik beyin omurilik sıvısı mesafesinde hafif belirginleşme, meckel cavelerde belirginleşme ve boş sella görünümü bulguları mevcut olup bulgular intrakraniyal hipertansiyon ile uyumlu saptandı. Hastaya kliniğimizde yapılan değerlendirmeler sonucunda; bu bulgular eşliğinde trigeminal nevralji ya da trigeminal nöropatiye eşlik eden idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon tanısı konuldu. Sonuç olarak, trigeminal nevralji tanısı alan hastalarda idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon birlikteliğinin olabileceği akılda tutulması gereken bir durumdur. Ayrıca idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon tanısı olan hastalarda da diğer kraniyal sinirler kadar olmasa da trigeminal sinirin etkilenebileceği akılda tutulmalıdır. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme gibi ayırıcı tanıda yeri olan ileri görüntüleme tetkiklerinin kullanılması, ek bir patolojinin atlanmasını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, trigeminal nöropati, trigeminal nevralji.


Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yılmaz, Meltem Uyar, Can Eyigör. A rare cause of headache; case report of trigeminal neuralgia concomitant with idiopathic intracranial hypertension. Ağrı. 2023; 35(4): 269-272

Corresponding Author: Burcu Özalp Horsanalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.