ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Chronic pain, depression symptoms and daily living independency level among geriatrics in nursing home [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(1): 35-41 | DOI: 10.5505/agri.2015.14238  

Chronic pain, depression symptoms and daily living independency level among geriatrics in nursing home

Ela Tarakcı1, Yonca Zenginler2, Ebru Kaya Mutlu1
1Istanbul University, Faculty Of Health Sciences, Division Of Physiotherapy And Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Institute Of Medical Sciences, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to investigate pain, depression and independence in activities of daily living in geriatric residents of nursing homes, as well as to evaluate the relationship between these parameters.
Methods: 186 nursing home residents, aged 65 to 90 years, were enrolled in the study. Their socio-demographic features, depression levels, pain levels and independence in activities of daily living were evaluated using a socio-demographic assessment form, the Geriatric Depression Scale (GDS), the Visual Analogue Scale (VAS) and the Nottingham Extended Activities of Daily Living Index (NEADL), respectively. For statistical analyses, participants were divided into groups with and without chronic pain.
Results: The main finding of this study was that 55.9% of the participants reported chronic pain, and these participants had significantly higher GDS (p=0.001) and lower NEADL scores (p=0.01) than those who reported no chronic pain. We found a significant correlation between VAS and GDS (r=0.47, p=0.001), VAS and NEADL (r=-0.30, p=0.001), and GDS and NEADL scores (r=-0.50, p=0.001). Female gender (p=0.001), number of children (p=0.005), number of chronic diseases (p=0.009), and GDS score (p=0.001) were found to affect chronic pain in multivariate model.
Conclusion: Investigation of pain, presence of depression, and independence in activities of daily living is important in determining the necessary measures to be adopted for promoting the health and well-being of the geriatric population.

Keywords: Activities of daily living, chronic pain; geriatrics; depression.


Huzurevinde yaşayan geriatriklerin kronik ağrı, depresyon semptomları ve günlük yaşamdaki bağımsızlık seviyesi

Ela Tarakcı1, Yonca Zenginler2, Ebru Kaya Mutlu1
1İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız huzurevinde yaşayan geriatriklerin ağrı, depresyon günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığını araştırmak ve bunun yanı sıra bu parametreler arasındaki ilişkiyi incelemekti.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65-90 yaş arası, huzurevinde yaşayan 186 gönüllü dahil edildi. Geriatriklerin sosyo-demografik özellikleri, depresyon seviyeleri, ağrı düzeyleri ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıkları sırasıyla sosyo-demografik değerlendirme formu, Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDS), Görsel Analog Skala (VAS) ve Nottingham Extended Activities of Daily Living Index (NEADL), kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analizler için, katılımcılar ağrısı olanlar ve olamayanlar olarak ayrıldı.
Bulgular: Bu çalışmanın ana bulgusu, katılımcıların% 55,9 'unun kronik ağrı bildirmesiydi ve bu hastaların anlamlı olarak daha yüksek GDS (p = 0.001) ve kronik ağrısı olmayanlara göre anlamlı düzeyde düşük NEADL puanları (p = 0.01) vardı. Biz VAS ve GDS (r = 0.47, p = 0.001), VAS ve NEADL (r = -0.30, p = 0.001), GDS ve NEADL puanları arasında (r = -0.50, p = 0.001) önemli derecede korelasyon bulduk. Çok değişkenli modelde kadın cinsiyet (p = 0.001), çocuk sayısı (p = 0.005), kronik hastalık sayısı (p = 0.009), ve GDS skorunun (p = 0.001) kronik ağrıyı etkilediği bulundu.
Sonuç: Geriatrik populasyonda ağrı, depresyon varlığı ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeylerinin incelenmesi, sağlığın geliştirilmesinde ve yaşlı nüfusun refahı için alınacak önlemlerin belirlenmesinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Günlük yaşam aktiviteleri, kronik ağrı; depresyon; geriatrikler.


Ela Tarakcı, Yonca Zenginler, Ebru Kaya Mutlu. Chronic pain, depression symptoms and daily living independency level among geriatrics in nursing home. Ağrı. 2015; 27(1): 35-41

Corresponding Author: Ela Tarakcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.