ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of the efficiency of patient controlled analgesia in children with sickle cell anemia from the perspective of health care professionals and parents. [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(3): 150-154 | DOI: 10.5505/agri.2015.09326  

Evaluation of the efficiency of patient controlled analgesia in children with sickle cell anemia from the perspective of health care professionals and parents.

Ayşegül Turaç1, Şebnem Rumeli Atıcı2
1Nizip Public Hospital, Gaziantep, Turkey
2Mersin University Facultyof Medicine, Department Of Algology. Mersin, Turkey

In this study, we aimed to evaluate the efficacy of the PCA method as well as the attitudes of parents and health care professionals on the usage of PCA on children with SCA.
The parents of children with SCA(n=54) followed by Algology department and the healthcare providers(doctors, nurses)(n=32);totally 86 people were involved in the study.To evaluate the efficacy of the method, a questionnaire was prepared and the level of knowledge of the participants on PCA method;advantages and disadvantages of the method have been questioned.According to 65.6%(n=21) of the heath care providers PCA must be used during acute phase of pain.Great majority of the participants (93%,n=80) thought that pain was effectively controlled during day and night.PCA reduced the fear of unavailability of analgesic drugs in 83.3%(n=45) of parents and in 87.5% (n=28) of health care providers.The fear of exacerbation of pain was significantly reduced in parents(37%) compared to health care providers (9.4%)(p<0.05).Most of the parents (87%,n=47) reported that they did not preferred to use demand dose of analgesic until their children complained from severe pain due to concern of over dose or addiction.Repeated machine alarms(48%,n=26) and the length of refilling time(48%,n=26) were reported as disadvantages of PCA method.In this study, parents and health care professional found PCA method to be effective to relief pain in children with SCA.Fears and biased knowledge of the users about the drug thought to hamper to reach the sufficient analgesic dose.Educational courses for the users about PCA and drugs may increase the effect of PCA method.

Keywords: Painful crisis, pediatric patient, patient controlled analgesia, sickle cell anemia.


Orak Hücre Anemili Çocuklarda, Hasta Kontrollü Analjezi Yönteminin Etkinliğini, Kullanicilarin Değerlendirmesi

Ayşegül Turaç1, Şebnem Rumeli Atıcı2
1Nizip Devlet Hastanesi, Anestezi Bölümü, Nizip, Gaziantep
2Mersin Üniveristesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Mersin.

Amaç: Orak hücreli anemi (OHA) tanılı çocukların ağrılı krizlerinde, Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) yöntemi ağrı tedavisinde tercih edilen bir yöntemdir.Bu çalışma ile OHA tanılı çocuklarda iv HKA yöntemini uygulayan sağlık personeli ve ebevenlerin, yöntem hakkındaki düşüncelerinin ve ilaç uygulama tutumlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Algoloji Bilim Dalı tarafından iv HKA yöntemi uygulanan OHA tanılı çocuk hastaların ebeveynleri (n= 54) ve tedavileri ile ilgilenen sağlık personelleri (doktor, hemşire) (n=32) olmak üzere toplam 86 kişi çalışmaya alındı. Yöntemin etkinliğinin değerlendirilmesi için katılımcılara anket uygulandı.Kullanıcıların HKA yöntemi hakkındaki bilgi düzeyleri, avantaj ve dezavantajları hakkındaki görüşleri sorgulandı. İstatistiksel olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Sağlık personellerinin %65,6’sı (n=21) HKA yönteminin “akut dönemde gerekli” olduğunu düşündüğü saptandı.Ağrının gece ve gündüz daha iyi kontrol edildiğini düşünenlerin oranı % 93 (n=80) idi.Ebeveynlerin %83,3’ü (n=45) sağlık personelinin %87,5’i (n=28) yöntemin ilaca ulaşamama korkusunu azalttığını belirtmiş idi.Ağrının yeniden başlama korkusundaki azalma sağlık personeline göre ebeveynlerde daha belirgindi (sırasıyla %37, %9,4) (p<0,05).Bağımlılık ve yüksek doz ilaç endişesi nedeniyle ebeveynlerin %87’sinin (n=47) istek dozunu kullanmak için ağrı şiddetinin artmasını beklediği saptandı.Yöntemin dezavantajı olarak en çok alarmların giderilmesi (%48; n=26) ve tekrar doldurma için beklenilen sürenin (%48; n=26) uzunluğu belirtilmiş idi.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda, OHA’li çocukların ağrılı durumlarında iv HKA yönteminin hem sağlık personelleri hem de ebeveynler tarafından etkili bulunduğu saptandı.Bununla birlikte kullanıcıların ilaç hakkındaki yanlı bilgilerinin yeterli analjezi düzeyine ulaşmayı engelleyebileceği fark edildi.Yöntemin etkinliğinin arttırılabilmesi için kullanıcı endişelerinin yanıt bulacağı eğitimlerin düzenlenmesinin gerekli olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ağrılı Kriz, Çocuk Hasta, Hasta Kontrollü Analjezi, Orak Hücre Anemisi.


Ayşegül Turaç, Şebnem Rumeli Atıcı. Evaluation of the efficiency of patient controlled analgesia in children with sickle cell anemia from the perspective of health care professionals and parents.. Ağrı. 2016; 28(3): 150-154

Corresponding Author: Şebnem Rumeli Atıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.