ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The Effect of Spinal and General Anesthesia on Metastatic Lymph Node Flow in Bladder Cancer Surgery: A Pilot Study [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(3): 142-147 | DOI: 10.14744/agri.2020.05658  

The Effect of Spinal and General Anesthesia on Metastatic Lymph Node Flow in Bladder Cancer Surgery: A Pilot Study

Selda Şen1, Özüm Tunçyürek2, Ersen Ertekin2, Mehmet Dündar3, Imran Kurt Ömürlü4, Sinem Sarı1
1Adnan Menderes University, Medical Faculty, Anesthesiology and Reanimation Department
2Adnan Menderes University, Medical Faculty, Radiology Department
3Adnan Menderes University, Medical Faculty, Ürology Department
4Adnan Menderes University Medical Faculty, Biostatical Department,

Introduction: The sympathetic regulation of contractile function of lymphatic vessels has received much attention in terms of metastasis mechanism nowadays in animal studies. The aim of the study to evaluate the effect of spinal or general anesthesia on flow in malignant lymph nodes in patients undergoing bladder tumor surgery with doppler ultrasound.
Methods: This prospective, observational, pilot study was performed on the patients (ASA II and III, aged 45–85) who scheduled for elective bladder tumor surgery under spinal or general anesthesia from July 2018 to August 2019. Patients were divided into two groups, spinal anesthesia and general anesthesia. Resistivity index, pulsatility index, peak systolic velocity and end diastolic velocity measurements were recorded preoperatively and postoperatively n the inguinal lymph nodes by doppler ultrasound.
Results: In the malignant lymph nodes, the pulsatility index value decreased with the spinal anesthesia (n=12) compared to the preoperative period (p = 0.002) but increased in the general anesthesia group (n=11) (p = 0.003). There was a significant difference in postoperative pulsatility index between the two groups (p = 0.0001) (cut off => 5.49, sensitivity 81.82%, specificity 91.67%). Postoperative peak systolic velocity values were significantly higher than preoperative values only in general anesthesia group (p = 0.021).
Conclusions: Lymphatic flow in metastatic lymph nodes decreased by spinal anesthesia compared to general anesthesia evaluated by using doppler ultrasound in our study. Although this new mechanism is new in the reduction of lymphatic metastasis during cancer surgery, prospective randomized studies evaluating long-term recurrence and survival are warranted.

Keywords: Lymph nodes, metastasis, Doppler ultrasound, bladder cancer, spinal anesthesia


Mesane Kanseri Cerrahisinde Spinal ve Genel Anestezinin Metastatik Lenf Nodu Akımı Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma

Selda Şen1, Özüm Tunçyürek2, Ersen Ertekin2, Mehmet Dündar3, Imran Kurt Ömürlü4, Sinem Sarı1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,Üroloji AD
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD

Giriş: Lenfatik damarların kasılma fonksiyonunun sempatik regülasyonu, günümüzde hayvan çalışmalarında metastaz mekanizması açısından çok dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, mesane tümör cerrahisi geçiren hastalarda spinal veya genel anestezinin malign lenf nodlarındaki akım üzerine etkisini doppler ultrason ile değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu prospektif, gözlemsel, pilot çalışma, Temmuz 2018'den Ağustos 2019'a kadar spinal veya genel anestezi altında elektif mesane tümör cerrahisi planlanan hastalarda (ASA II ve III, 45-85 yaşlarında) yapıldı. Hastalar iki gruba ayrılarak, spinal ve genel anestezi. uygulamasından önce ve sonra Doppler ultrason ile inguinal lenf nodlarında rezistivite indeksi, pulsatilite indeksi, pik sistolik hız ve end diyastolik hız ölçümleri kaydedildi.
Bulgular: Malign lenf nodlarında pulsatilite indeks değeri spinal anestezi (n = 12) ile ameliyat öncesi döneme (p = 0.002) göre azaldı, ancak genel anestezi grubunda (n = 11) arttı (p = 0.003). İki grup arasında postoperatif pulsatilite indeksinde anlamlı bir fark vardı (p = 0.0001) (cut off 5.49, duyarlılık% 81.82, özgüllük% 91.67). Postoperatif pik sistolik hız değerleri sadece genel anestezi grubunda preoperatif değerlerden anlamlı derecede yüksekti (p = 0.021).
Sonuç: Çalışmamızda doppler ultrasonografi ile değerlendirilen metastatik lenf nodlarındaki lenfatik akım spinal anestezi uygulamasında genel anesteziye göre azalmaktadır. Her ne kadar bu mekanizma kanser cerrahisi sırasında lenfatik metastazın azaltılmasında yeni olsa da, bu konuda uzun süreli nüks ve sağkalımı değerlendiren prospektif randomize çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Lenf nodları, metastaz, Doppler ultrasonografi, mesane kanseri, spinal anestezi


Selda Şen, Özüm Tunçyürek, Ersen Ertekin, Mehmet Dündar, Imran Kurt Ömürlü, Sinem Sarı. The Effect of Spinal and General Anesthesia on Metastatic Lymph Node Flow in Bladder Cancer Surgery: A Pilot Study. Ağrı. 2021; 33(3): 142-147

Corresponding Author: Selda Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.