ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Effects of vibrating tourniquet application on the pain felt for blood drawing in pediatric patients [Ağrı]
Ağrı. 2020; 32(1): 25-30 | DOI: 10.14744/agri.2019.04900  

Effects of vibrating tourniquet application on the pain felt for blood drawing in pediatric patients

Arzu Özel, Hacer Çetin
Department of Pediatrics, Mersin University Faculty of Nursing, Mersin, Turkey

Objectives: In this study, it is planned to observe the effects of vibration tourniquet application on the pain felt in school-aged pediatric patients. This is a randomised study.
Methods: The research population consisted of patients who were between ages 6 and 12 in the Pediatric Blood Drawing Unit at the Mersin University Research and Application Centers for diagnosis or treatment between dates of May 2017 and November 2017. The sample group consisted of 90 pediatric patients who were eligible for case taking criteria; 45 of them were control and other 45 of them were intervention group (vibrating tourniquet applied). All 90 patients agreed to participate in this study. The children information form was used to assess descriptive properties of children and Wong-Baker FACES- Pain Rating Scale was used for assessment of pain levels. In intervention group patients, blood was drawn with using vibrating tourniquet. Heart beat, respiration rate, blood pressure, fever and saturation level before and after blood drawn were measured for intervention and control group patients and they were asked to mark their level of pain on the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale.
Results: There was a statistically significant difference when vibrating-tourniquet-applied case and vibrating-tourniquet-not-applied control groups’ mean pain points were compared (p<0.05).
Conclusion: In conclusion, the findings suggest that using vibrating tourniquet for drawing blood is effective in decreasing the pain level of children.

Keywords: Care, child; pain; phlebotomy; vibratory tourniquet.


Çocuklarda kan alma işlemi sırasında titreşimli turnike uygulamasının hissedilen ağrıya etkisi

Arzu Özel, Hacer Çetin
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

Amaç: Araştırma okul yaş grubu çocuklarında kan alma sırasında titreşimli turnike kullanılmasının hissedilen ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla randomize olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Mayıs 2017–Kasım 2017 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Kan Alma Ünitesi’ne teşhis ya da tedavi amaçlı kan alınması için başvuran 6-12 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. Örneklemeyi vaka alma kriterlerine uygun, çalışmaya katılmayı kabul eden, 45’i kontrol ve 45’i müdahale grubu (titreşimli turnike uygulanan) olmak üzere toplam 90 çocuk oluşturmuştur. Çocukların tanıtıcı özelliklerini belirlemek için çocuk bilgi formu ve çocukların ağrı düzeyini değerlendirmek için Yüz İfadeleri Ağrı Ölçeği–Wong Baker Skalası kullanılmıştır. Müdahale grubundaki çocuklarda, titreşimli turnike kullanılarak kan alma işlemi uygulanmıştır. Her iki gruptaki çocukların işlem öncesi ve sonrası kalp atım hızı, solunum, tansiyon, ateş ve oksijen saturasyonları ölçülmüş ve ağrıyı Wong Baker Skalası üzerinde işaretlemeleri istenmiştir.
Bulgular: Kan alma işlemi sırasında titreşimli turnike uygulanmayan kontrol grubunun ortalamaları, titreşimli turnike uygulanan müdahale grubunun ağrı puanları ortalamaları göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak kan alma işlemi sırasında çocukların hissettikleri ağrıyı azaltmada titreşimli turnike kullanımının etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, bakım; kan alma; okul çocuğu; titreşimli turnike.


Arzu Özel, Hacer Çetin. Effects of vibrating tourniquet application on the pain felt for blood drawing in pediatric patients. Ağrı. 2020; 32(1): 25-30

Corresponding Author: Arzu Özel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.