ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 3  Year: 2022
  Trigger point injection therapy in the management of myofascial temporomandibular pain [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(3): 119-125 | DOI: 10.5505/agri.2011.04796  

Trigger point injection therapy in the management of myofascial temporomandibular pain

Fatih Özkan1, Nilüfer Çakır Özkan2, Ünal Erkorkmaz3
1Departments Of Anesthesiology And Reanimation, Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey
2Departments Of Oral And Maxillofacial Surgery, Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey
3Departments Of Biostatistics, Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey

Objectives: Myofascial pain is the most common temporomandibular disorder. The objective of this study was to compare the effectiveness of combined treatment modalities in the management of myofascial temporomandibular pain.
Methods: Fifty patients (44 female, 6 male) clinically and radiologically diagnosed with myofascial temporomandibular disorder (TMD) were selected for the study and randomly assigned to two groups of 25 patients. Group 1 patients were treated with stabilization splint (SS) and Group 2 patients were treated with trigger point injection combined with SS therapy.
Results: Positive improvement in overall signs and symptoms with statistically significant differences was observed in both groups. Group 2 showed significant reduction in visual analogue scale (VAS) scores, and statistical analysis revealed a significant difference between the VAS scores of Group 1 and Group 2 at the 4th and 12th weeks of treatment follow-up (p<0.001).
Conclusion: Our results indicate that trigger point injection therapy combined with splint therapy is effective in the management of myofascial TMD pain. Further research, especially randomized controlled trials, should be carried out to ascertain its effectiveness over other treatment modalities.

Keywords: Myofascial temporomandibular disorder, treatment modalities; trigger point injection.


Temporomandibular miyofasyal ağrılarda tetik nokta enjeksiyonu tedavisi

Fatih Özkan1, Nilüfer Çakır Özkan2, Ünal Erkorkmaz3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağız-diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Kliniği, Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat

Amaç: Miyofasyal ağrılar en sık görülen temporomandibular bozukluklardır. Bu çalışmada, miyofasyal temporomandibular ağrının tedavisinde kombine tedavi yöntemlerinin etkinliği karşılaştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Klinik ve radyolojik olarak miyofasyal temporomandibular bozukluk tanısı almış 50 hasta (44 kadın, 6 erkek) çalışmaya alındı ve randomize olarak her grupta 25 hasta olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Grup 1 stabilizasyon splinti (SS) ile Grup 2 ise SS tedavisi ile kombine olarak tetik nokta enjeksiyonlarıyla tedavi edildi.
Bulgular: Genel bulgu ve belirtilerin düzelmesinde her iki grup arasında istatistik olarak önemli farklar bulundu. VAS skorlarında Grup 2’de önemli azalma görüldü ve istatistitiksel analiz sonucu tedavinin 4. ve 12. haftasında yapılan değerlendirmelerde Grup 1 ve Grup 2 arasında VAS skorları açısında önemli farklar bulundu (p<0.001).
Sonuç: Bizim sonuçlarımız miyofasyal temporomandibular bozukluklarda splint tedavisiyle kombine edilen tetik nokta enjeksiyon tedavisinin etkili olduğunu gösterdi. Özellikle bu yöntemin diğer tedavi yöntemleri üzerine etkinliğini belirlemek için daha fazla sayıda randomize kontrollü çalışma yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Miyofasyal temporomandibular bozukluk, tetik nokta enjeksiyonu, tedavi yöntemleri.


Fatih Özkan, Nilüfer Çakır Özkan, Ünal Erkorkmaz. Trigger point injection therapy in the management of myofascial temporomandibular pain. Ağrı. 2011; 23(3): 119-125

Corresponding Author: Fatih Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.