ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Radiofrequency termocoagulation for the treatment of lower extremity ischemic pain: Comparison of monopolar and bipolar modes [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(2): 64-70 | DOI: 10.5505/agri.2017.03789  

Radiofrequency termocoagulation for the treatment of lower extremity ischemic pain: Comparison of monopolar and bipolar modes

Dilek Destegül, Geylan Işık, Hayri Özbek, Hakkı Ünlügenç, Murat Ilgınel
Cukurova University, School of Medicine, Department of Anesthesiology, ADANA

Objective: Radiofrequency thermocoagulation (RFT) has been reported to be used safely for the treatment of ischemic lower extremity pain. The object of the present study was to evaluate the efficiency of RFT for the treatment of lower extremity ischemic pain and compare the effectivity of monopolar RFT and bipolar RFT mode.
Material and Methods: Following Ethic committee approval, 30 ASA I-III patients with ischemic lower extremity pain, between 18 and 65 years aged were recruited. Patients were randomly allocated into two groups to receive monopolar radiofrequency thermocoagulation (80°C) for 2 minutes from L2-3 level in group MRT (n = 15) or bipolar radiofrequency thermocoagulation (80°C) for 2 minutes from L2-3 level in group BRT (n=15). Systolic and diastolic blood pressures, heart rate, pain scores and supplement analgesic requirements were recorded at 24 hour, and 7, 30 and 90 days after discharge.
Results: NRS values in both group significantly decreased over time and it was found significantly lower in group BRT than in group MRT only after the first and third months (p<0.05). However, supplement analgesic requirements were similar and there was no significant difference between the two groups at any study period (p>0.05). No adverse event or complication regarding the procedure or treatment was reported.
Conclusion: In patients with ischemic lower extremity pain, both monopolar and bipolar radiofrequency thermocoagulation treatment modalities were found to decrease significantly pain levels. However, bipolar mod led to lower pain scores at the 30 and 90 days and longer duration of analgesia than monopolar mode.

Keywords: Radiofrequency thermocoagulation, monopolar, bipolar, ischemic pain, lumbar sympatholysis


Alt ekstremitenin iskemik ağrı tedavisinde radyofrekans termokoagülasyon: Monopolar ve Bipolar modların karşılaştırması

Dilek Destegül, Geylan Işık, Hayri Özbek, Hakkı Ünlügenç, Murat Ilgınel
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, ADANA

Amaç: Alt ekstremitenin iskemik ağrı tedavisi için radyofrekans termokoagülasyon’un (RFT) güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı alt ekstremitenin iskemik ağrı tedavisi için RFT’un etkinliğini değerlendirmek ve monopolar ve bipolar RFT modlarını karşılaştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Etik komite kabulünü takiben alt ekstremite iskemik ağrısı olan, yaşları 18-65 yaş arası, ASA I-III grubu, 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalar MRT grubunda (n = 15) L2-3 düzeyinden 2 dakika monopolar RFT (80°C), BRT grubunda (n = 15) ise L2-3 düzeyinden 2 dakika bipolar RFT (80°C) almak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Sistolik ve diastolik kan basınçları, kalp atım hızı, ağrı skorları (NRS) ve ek analjezik ihtiyaçları hastaneden taburcu edildikten 24 saat ve 7, 30 ve 90. günlerde kaydedildi.
Bulgular: Her iki grupta NRS skorlarının zaman içerisinde önemli derecede azaldığı ve BRT grubunda MRT grubuna göre 30 ve 90. günlerde istatistiksel olarak önemli derecede daha düşük olduğu tespit edildi (p<0.05). Bununla birlikte, ek analjezik ihtiyacının iki grupta benzer olduğu ve iki grup arasında çalışma periyodlarında istatistiksel fark oluşturmadığı tespit edildi (p>0.05). İşlem veya tedaviye ilişkin yan etki veya komplikasyon bildirilmedi.
Sonuç: Alt ekstremitenin iskemik ağrı tedavisinde hem monopolar hem de bipolar radyofrekans termokoagülasyon tedavi modalitelerinin ağrı düzeylerini önemli derecede azalttığı bulundu. Bununla birlikte, bipolar RFT’un monopolar RFT’a göre 30 ve 90. günlerde daha düşük ağrı skorlarına ve daha uzun analjezi süresine neden olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans termokoagülasyon, monopolar, bipolar, iskemik ağrı, lomber sempatolizis


Dilek Destegül, Geylan Işık, Hayri Özbek, Hakkı Ünlügenç, Murat Ilgınel. Radiofrequency termocoagulation for the treatment of lower extremity ischemic pain: Comparison of monopolar and bipolar modes. Ağrı. 2017; 29(2): 64-70

Corresponding Author: Hakkı Ünlügenç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.