ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Comparison of Efficacy of Particulate and Non-Particulate steroids in Patients With Lumbosacral pain, Non Operated Patients With Chronic Radicular Symptoms. [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-02779

Comparison of Efficacy of Particulate and Non-Particulate steroids in Patients With Lumbosacral pain, Non Operated Patients With Chronic Radicular Symptoms.

Ayşegül Güven1, Ümit Akkemik2, Güngör Enver Özgencil3
1Deparment of Anesthesiology and Reanimation, İznik State Hospital, Bursa, Turkey
2Deparment of Algology, Konya City Hospital, Konya,Turkey
3Department of Algology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: In our study, we aimed to retrospectively evaluate patients who were given particulate and non-particulate steroids for transforaminal epidural steroid injection (TFESI) due to non-operated chronic low back pain with radicular symptoms in terms of the change in pain and the change in functional capacity before the procedure.
Materials and Methods: This study was carried out by examining the files of 130 patients, underwent an interventional procedure. Records of patients pertaining to age, gender, location of pain, visual analog scale (VAS), Patient Global Impression of Change (PGIC), and Oswestry Disability Scale (ODI) before the interventional procedure and at the 1st and 3rd months after the procedure were recorded using the hospital automation system and patient follow-up forms.
Results: The functional capacity of the patients was evaluated, and in the comparison of the ODI score before the procedure, at the 1st month, and at the 3rd month, a statistically significant difference was found in the particulate steroid group compared to the non-particulate group at the 1st and 3rd months. When evaluated using the Generalized Linear Models, a statistically significant difference was found in both groups (p=0.039), and the ODI score was approximately 2,951 units lower in patients who were treated with particulate steroids than those who were treated with non-particulate steroids at each measurement time.
Conclusion: In our study, it has been demonstrated that particulate steroids are superior to non-particulate steroids in improving functional capacity in the early period, and non-particulate steroids are advantageous in the long term.

Keywords: Particulate epidural steroids, Non-partiuclate epidural steroids, Radiculopathy, Transforaminal Block


Kronik Radiküler Semptomlu Lumbosakral ağrılı, Non-Opere Hastalarda Partiküllü ve Partikülsüz Steroid Uygulaması Etkinliğinin Karşılaştırılması.

Ayşegül Güven1, Ümit Akkemik2, Güngör Enver Özgencil3
1İznik Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bursa
2Konya Şehir Hastanesi, Algoloji Kliniği,Konya
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Çalışmamızda radiküler semptomlu non-opere kronik bel ağrısı nedeniyle transforaminal epidural steroid enjeksiyonu (TFESE) için partiküllü ve partikülsüz steroid uygulanmış olan hastaların retrospektif olarak işlem öncesi ve işlem sonrası 1.ay ve 3.aydaki ağrı değişimini ve fonksiyonel kapasitedeki değişimi değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma girişimsel işlem uygulanan 130 hastanın dosyası incelenerek yapılmıştır. Girişimsel işlem öncesi ve işlem sonrası 1. ve 3. aylarda hastaların yaş, cinsiyet, ağrı lokalizasyonu, görsel analog skala (VAS), Hasta Global İzlenim Değişimi (PGIC) ve Oswestry Disability Scale (ODI) ile ilgili kayıtları hastane otomasyon sistemi ve hasta takip formları kullanılarak kayıt altına alındı.
Bulgular: Hastaların fonksiyonel kapasitesinin değerlendirildiği; işlem öncesi,1.ve 3. Aylardaki ODI skoru karşılaştırılmasında 1. ve 3.ayda partiküllü steroid uygulanan grupta partikülsüz gruba göre istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller kullanılarak bakıldığında ise her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiş olup (p=0,039), partiküllü steroid türü uygulanan hastalarda ODI skoru partikülsüz steroid uygulananlara göre ortalama her ölçüm zamanında yaklaşık 2,951 birim daha az olmuştur.
Sonuç: Çalışmamız ile erken dönemde partiküllü steroidlerin partikülsüz steroidlere göre fonksiyonel kapasiteyi iyileştirmede daha üstün olduğu, uzun dönemde ise partikülsüz steroidlerin avantaj sağladığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Partiküllü epidural steroidler, Partikülsüz epidural steroidler, Radikülopati, Transforaminal blok
Corresponding Author: Ayşegül Güven, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.