ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 4  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

A Mixed Method Evaluation of Cognitive Behavioral Group Psychotherapy Based Relaxation in Patients Diagnosed with Fibromiyalga Syndrome [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-02259 | DOI: 10.14744/agri.2020.02259  

A Mixed Method Evaluation of Cognitive Behavioral Group Psychotherapy Based Relaxation in Patients Diagnosed with Fibromiyalga Syndrome

Ayla Hocaoğlu Uzunkaya1, Esin Temeloglu Sen2
1Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Humanities And Social Sciences, Department Of Pschology, Izmir
2Istanbul University, Faculty Of Letters, Department Of Pschology, Istanbul

The main purpose of this study is to examine the effectiveness of relaxation-oriented cognitive behavioral group psychotherapy in FMS patients. It is aimed to improve the pain management, functional coping strategies, self-efficacy and psychological well-being of the patients at the end of the intervention. Also, relaxation exercise was used as a motivational and complementary technique. The study was conducted with 25 women who were diagnosed with FMS and had the characteristics to carry out the group psychotherapy process. Mixed method including both quantitative and qualitative research methods was used in the data collection and analysis process of the study. Qualitative data were obtained through written records kept by the observers in the sessions and the observations of the therapists. In collecting quantitative data, Sociodemographic and Clinical Information Form, Visual Analogue Scale (VAS), Patient Health Questionnaire-Somatic Anxiety and Depression Symptoms (PHQ-SAD), Pain Self-Efficacy Questionaire-2 (PSQ-2) and Pain Coping Inventory (PCI) were used. Thematic Analysis methods were used in the qualitative analysis of the interview contents. The analysis of the data obtained from the scales was carried out with the Wilcoxon Signed Ranks Test. According to the qualitative analysis results, the group therapy process was considered three themes as "pain related problems", "emotional and social problems" and "adherence with the group therapy process". It was seen that the participants made improvements in the sub-codes of the themes. Results indicates the importance of using quantitative and qualitative patterns together in demonstrating the effectiveness of the intervention.

Keywords: fibromiyalgia syndrome, group psychotherapy, relaxation exercise, cognitive behavioral therapy, pain management, mixed method


Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Gevşeme Odaklı Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Karma Yöntemle Değerlendirilmesi

Ayla Hocaoğlu Uzunkaya1, Esin Temeloglu Sen2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir
2İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

Fibromiyalji Sendromunun (FMS) klinik özellikleri nedeniyle multidisipliner tedavilereyönelik vurgu gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, FMS hastalarında gevşeme odaklı bilişsel davranışçı grup psikoterapisinin etkinliğinin sınanmasıdır. Müdahale sonunda hastaların ağrı yönetimlerinin, işlevsel baş etme stratejilerinin, özetkinliklerinin ve psikolojik iyilik hallerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca gevşeme egzersizi, motivasyonel ve tamamlayıcı bir teknik olarak kullanılmıştır. Çalışma, FMS tanısı almış ve grup psikoterapi sürecini yürütebilecek özelliklere sahip 25 kadınla yürütülmüştür. Ancak çalışmanın son testlerinin alındığı sekizinci seansa, 17 kişi katıldığından analizler bu kişilerin verileriyle yapılmıştır. Çalışmanın veri toplama ve analiz sürecinde, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini içeren karma yöntem kullanılmıştır. Nitel veriler, seanslarda gözlemciler tarafından tutulan yazılı kayıtlar ve terapistlerin gözlemleri aracılığıyla elde edilmiştir. Nicel verilerin toplanmasında, Sosyodemografik ve Klinik Bilgi Formu, Görsel Analog Skalası, Hasta Sağlık Ölçeği-Somatik Anksiyete ve Depresyon Semptomları (HSÖ-SAD), Ağrı Özetkinlik Ölçeği-2 (AÖÖ-2) ve Ağrıyla Başetme Envanteri (ABE) kullanılmıştır. Görüşme içeriklerinin nitel analizinde, Tematik Analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizi ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile gerçekleştirilmiştir. Nicel analiz bulguları, müdahale sonrasında sonuç değişkenlerin çoğunluğunda gelişim kaydedilmesine rağmen bu gelişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. Nitel analiz sonuçlarına göre grup terapi süreci “ağrı ile ilişkili sorunlar”, “duygusal ve sosyal sorunlar” ve “grup terapi sürecine uyum” olarak ele alınmıştır. Katılımcıların temaların alt kodlarında gelişme kaydettikleri görülmüştür. Sonuçlar, müdahalenin etkinliğinin gösterilmesinde nicel ve nitel desenlerin bir arada kullanılmasının önemine işaret etmektedir. Gelecek çalışmalarda, müdahalenin daha geniş örneklemde sınanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji sendromu, grup psikoterapisi, gevşeme egzersizi, bilişsel davranışçı terapi, ağrı yönetimi, karma yöntem
Corresponding Author: Ayla Hocaoğlu Uzunkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.