ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Reduction of pain during intravenous cannulation in children: Buzzy application [Ağrı]
Ağrı. 2020; 32(4): 177-185 | DOI: 10.14744/agri.2020.02223  

Reduction of pain during intravenous cannulation in children: Buzzy application

Remziye Semerci1, Esra Nur Kocaaslan1, Melahat Akgün Kostak1, Nefise Akın2
1Department of Child Health and Diseases Nursing, Trakya University, Faculty of Health Sciences, Edirne, Turkey
2Department of Pediatric Emergency, Trakya University Health Research and Application Center, Edirne, Turkey

Objectives: This study was a randomized, controlled examination of the effect of the Buzzy device (MMJ Labs, LLC, Atlanta, GA, USA) in reducing pain during peripheral intravenous cannulation in children. The device uses a combination of highfrequency vibration and cold to block pain.

Methods: The study was conducted with 56 children aged 7–12 years who presented at the pediatric emergency department of Trakya University Health Center for Medical Research and Practice. Data were gathered using a family and child data collection form and the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale (Wong-Baker FACES Foundation, Oklahoma City, OK, USA). A vein visualization tool was used in both groups for peripheral intravenous cannulation, and the Buzzy device was also used in the experimental group. The pain of the children was assessed by a nurse and the children. Descriptive statistics, the Wilcoxon t-test, the Mann-Whitney U test, and correlation analysis were used to evaluate the data. The results were evaluated at a 95% confidence interval and p<0.05 was accepted as the level of significance.

Results: The mean age of the children was 8.37±1.96 years and 58.9% were male. The mean pain score provided by the children
in the experimental group was 3.40±3.56 and it was 3.76±3.06 in the control group. The mean pain score reported by the nurse for the experimental group was 4.53±3.44 and 3.76±2.73 for the control group. There was no significant difference between the pain scores reported by the children and the nurse according to group (p<0.05). However, there was a significant difference between the pain scores recorded by the nurse and the children (p=0.034).

Conclusion: The Buzzy device was not effective in reducing pain during intravenous cannulation. The level of pain reported by the nurse was higher than that described by the children. It is recommended that training on pain assessment and the use of distraction methods should be provided to nurses working in pediatric emergency departments.

Keywords: Pain management, Buzzy, peripheral intravenous cannulation; nursing.


Çocuklarda damar yolu açma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltma: Buzzy uygulaması

Remziye Semerci1, Esra Nur Kocaaslan1, Melahat Akgün Kostak1, Nefise Akın2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Acil Kliniği, Edirne

Amaç: Bu çalışma, çocuklarda periferik damar yolu açma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmada Buzzy’nin etkisini incelemek amacıyla randomize kontrollü olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Acil Servisine başvuran 7–12 yaş grubundaki 56 çocuk ile yürütüldü. Veriler ‘Aile ve Çocuk Veri Toplama Formu’, ‘Wong Baker Yüz İfadelerini Derecelendirme Ölçeği’ ile toplandı. Periferik damar yolu açma işlemi sırasında tüm gruplarda damar görüntüleme cihazı kullanılırken, deney grubuna ağrıyı azaltmak amacıyla ‘Buzzy’ kullanıldı. Çocukların ağrıları hemşire ve çocukların öz bildirimleriyle değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, Wilcoxon t testi, Mann Whitney U testi ve korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında ve anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 8.37±1.96 yıl ve %58.9’u erkekti. Deney grubundaki çocukların işlem sırasındaki ağrı puanı 3.40±3.56, kontrol grubundakilerin ise 3.76±3.06 idi. Hemşirenin deney grubu için bildirdiği ağrı puanı 4.53±3.44, kontrol grubu için 3.76±2.73 idi. Gruplara göre çocukların ve hemşirenin bildirdiği ağrı puanları arasında anlamlı bir fark yoktu (p<0.05). Ancak hemşirenin bildirdiği ağrı puanları ile çocukların bildirdiği puanlar arasında anlamlı fark vardı (p=0.034).

Sonuç: Periferik damar yolu açma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmada Buzzy’nin etkili olmadığı belirlendi. Hemşirenin bildirdiği ağrı düzeyi, çocukların bildirdiklerinden fazlaydı. Çocuk acil servislerinde çalışan hemşirelere ağrı değerlendirmesi ve dikkati başka yöne çekme yöntemlerinin kullanılması ile ilgili eğitim verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi, Buzzy, damar yolu açma; hemşirelik.


Remziye Semerci, Esra Nur Kocaaslan, Melahat Akgün Kostak, Nefise Akın. Reduction of pain during intravenous cannulation in children: Buzzy application. Ağrı. 2020; 32(4): 177-185

Corresponding Author: Remziye Semerci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.