ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 3  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Reduction of pain during intravenous cannulation in children: Buzzy application [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-02223 | DOI: 10.14744/agri.2020.02223  

Reduction of pain during intravenous cannulation in children: Buzzy application

Remziye Semerci1, Esra Nur Kocaaslan1, Melahat Akgün Kostak1, Nefise Akın2
1Trakya University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Child Health And Diseases Nursing, Edirne, Turkey
2Trakya University Health Research and Application Center, Pediatric Emergency Department, Edirne, Turkey

Objectives: This study was carried out randomized controlled in order to examine the effect of Buzzy in reducing pain during peripheral peripheral intravenous cannulation in children.
Methods: The study was conducted with 56 children aged 7-12 years who applied to pediatric emergency department of Trakya University Health Center for Medical Research and Practice. Data were collected using ‘Family and Child Data Collection Form’ and ‘Wong Baker FACES Pain Rating Scale’. During peripheral intravenous cannulation, vein visualization tool was used in all groups, while ‘Buzzy’ was also used in experimental group. Pain of children were assessed by nurse and children. Descriptive statistics, Wilcoxon t test, Mann Whitney U test and correlation analysis were used to evaluate data. Results were evaluated at 95% confidence interval and p<0.05 value was accepted significance level.
Results: The age of children was 8.37±1.96 years and 58.9% were male. The pain score of children in experimental group was 3.40±3.56 and control group was 3.76±3.06. The pain score reported by nurse for experimental group was 4.53±3.44 and for control group was 3.76±2.73. There was no difference between the pain scores reported by children and nurses by groups (p<0.05). However, there was significant difference between the pain scores by nurse and children (p=0.034).
Conclusion: Buzzy was not effective in reducing pain during intravenous cannulation. The level of pain reported by nurse was higher than children. It is recommended that nurses working in pediatric emergency departments should be given training on pain assessment and use of distraction methods.

Keywords: Pain management, Buzzy, peripheral intravenous cannulation, nursing


Çocuklarda damar yolu açma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltma: BUZZY uygulaması

Remziye Semerci1, Esra Nur Kocaaslan1, Melahat Akgün Kostak1, Nefise Akın2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Acil Kliniği, Edirne, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, çocuklarda periferik damar yolu açma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmada Buzzy’nin etkisini incelemek amacıyla randomize kontrollü olarak yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Acil Servisine başvuran 7-12 yaş grubundaki 56 çocuk ile yürütüldü. Veriler ‘Aile ve Çocuk Veri Toplama Formu’, ‘Wong Baker Yüz İfadelerini Derecelendirme Ölçeği’ ile toplandı. Periferik damar yolu açma işlemi sırasında tüm gruplarda damar görüntüleme cihazı kullanılırken, deney grubuna ağrıyı azaltmak amacıyla ‘Buzzy’ kullanıldı. Çocukların ağrıları hemşire ve çocukların öz bildirimleriyle değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, Wilcoxon t testi, Mann Whitney U testi ve korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında ve anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 8.37±1.96 yıl ve %58.9’u erkekti. Deney grubundaki çocukların işlem sırasındaki ağrı puanı 3.40±3.56, kontrol grubundakilerin ise 3.76±3.06 idi. Hemşirenin deney grubu için bildirdiği ağrı puanı 4.53±3.44, kontrol grubu için 3.76±2.73 idi. Gruplara göre çocukların ve hemşirenin bildirdiği ağrı puanları arasında anlamlı bir fark yoktu (p<0.05). Ancak hemşirenin bildirdiği ağrı puanları ile çocukların bildirdiği puanlar arasında anlamlı fark vardı (p=0.034).
Sonuç: Periferik damar yolu açma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmada Buzzy’nin etkili olmadığı belirlendi. Hemşirenin bildirdiği ağrı düzeyi, çocukların bildirdiklerinden fazlaydı. Çocuk acil servislerinde çalışan hemşirelere ağrı değerlendirmesi ve dikkati başka yöne çekme yöntemlerinin kullanılması ile ilgili eğitim verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi, Buzzy, damar yolu açma, hemşirelik
Corresponding Author: Remziye Semerci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.