ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pain beliefs of chronic headache patients [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(2): 103-115 | DOI: 10.14744/agri.2020.02212  

Pain beliefs of chronic headache patients

Burcu Babadağ Savaş1, Güler Balcı Alparslan1, Sacit Güleç2
1Department of Internal Medicine Nursing, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Health Science, Eskişehir, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine Head of Algology, Eskişehir, Turkey

Objectives: This study was designed to explore the origin of the pain beliefs of chronic headache patients.
Methods: This qualitative research has been designed using a case study method. Selected using the criterion sampling method, patients consisted of a total of six chronic headache patients in algology outpatient clinic at a University Hospital in Turkey. The data were collected using focus group methods. Data were obtained using a semi-structured interview form composed of eight open-ended questions. Data were evaluated by analyzing both descriptive and content data.
Results: Chronic headache patients’ views on why they have pain and which beliefs they have about origin of the pain have three subthemes: (1) Organic beliefs, (2) psychological beliefs, and (3) environmental beliefs. Patients’ most frequently cited organic beliefs were genetics (familial) and physiological (tissue damage, surgery, and lifting of heavy objects). Patients’ most frequently cited psychological beliefs were stress, sadness, and having a sensitive personality.
Conclusion: It is suggested to take pain beliefs differences and qualitative research into consideration in the management of pain in nursing care.

Keywords: Beliefs, focus group; nursing; pain.


Kronik başağrısı hastalarının ağrı inançları

Burcu Babadağ Savaş1, Güler Balcı Alparslan1, Sacit Güleç2
1Eskisehir Osmangazi Universitesi, Saglik Bilimleri Fakültesi, Ic Hastaliklari Hemsireligi Anabilim Dali, Eskisehir, Türkiye
2Eskisehir Osmangazi Universitesi, Tip Fakültesi, Aneztezi ve Reanimasyon Anabilim Dali, Algoloji Bilim Dali, Eskisehir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik başağrısı yaşayan hastaların ağrı inançlarının kökenini keşfetmektir.
Gereç ve Yöntem: Niteliksel özellikteki çalışmada vaka çalışması modeli kullanıldı. Ölçüt örnekleme yöntemiyle bir üniversite hastanesinin Algoloji Polikliniği’ne başvuran kronik başağrısı yaşayan 6 hasta seçildi. Veriler odak grup görüşmesi yöntemiyle toplandı. Veriler toplam 8 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme şekliyle elde edildi. Veriler betimleyici ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirildi.
Bulgular: Kronik başağrısı hastalarının ağrı yaşama nedeni ve ağrının kökeninin ne olduğu ile ilgili inançları temasına bağlı olarak (1) organik inançlar, (2) psikolojik inançlar ve (3) çevresel inançlar olmak üzere 3 alt tema oluşturulmuştur. Hastalar ağrı nedenini organik inançlar alt temasından en fazla genetik (ailesel), daha sonra sırasıyla fizyolojik ihtiyaçlar, (doku zedelenmesi, ameliyat ve ağır kaldırma) ile ilişkilendirdi. Hastalar ağrı nedenini psikolojik inançlar alt temasından en fazla stres ve bunun yanı sıra üzüntü ve hassas kişilik özellikleri ile ilişkilendirdi.
Sonuç: Ağrı tedavisi hemşirelik bakımında ağrı inancı farklılıklarının ve nitel araştırmaların dikkate alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnançlar, odak grup; hemşirelik; ağrı.


Burcu Babadağ Savaş, Güler Balcı Alparslan, Sacit Güleç. Pain beliefs of chronic headache patients. Ağrı. 2021; 33(2): 103-115

Corresponding Author: Burcu Babadağ Savaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.