ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 4  Year: 2020
  The Turkish Form of Psychometric Properties of Opioids Questionnaire [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-01033 | DOI: 10.14744/agri.2021.01033  

The Turkish Form of Psychometric Properties of Opioids Questionnaire

İrem Yilmaz1, Neriman Akansel2
1Bursa Uludag University Medical Hospital, Bursa, Turkey
2Bursa Uludag University Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Bursa, Turkey

Objectives: This study was performed to conduct The Psychometric Properties of Nurses’ Mental Models About Opioids Questionnaire in the Turkish Language.
Methods: This was a validation study in which the sample consisted of 86 nurses working in surgical clinics and agreed to participate in the study. Data were collected using the data collection form, examining nurses' demographic characteristics (10 items) and the questionnaire (14 items).
Results: In this study, the interclass correlation coefficient (ICC) was calculated as 0.80. Items’ suitability was assessed using the experts’ opinions, and the internal consistency was examined considering the Cronbach’s alpha value. Cronbach's alpha value ranged from 0.78 to 0.81 for the items in the scale. This value was 0.81 for all 14 items on the scale, and the reliability was found to be high. The questionnaire was entitled "Nurses' Perception of Administering Opioids" in Turkish, believing that this Turkish title would be suitable.
Conclusions: Nurses’ Perception of Administering Opioids was a valid and reliable tool, and the items represented nurses’ perceptions of administering opioids in Turkish nurses.

Keywords: Opioid administration, questionnaire, pain, validity, and reliability, nurse


Opioid Ölçeğinin Türkçe Formununun Psikometrik Özellikleri

İrem Yilmaz1, Neriman Akansel2
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa,Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, İngilizce orijinal adı “Hemşirelerin Opioidlere Yönelik Zihinsel Modellerinin Psikometrik Özellikleri” adlı ölçeğin psikometrik çalışmasını Türkçe’de yapmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma cerrahi kliniklerde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 86 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirilen bir geçerlilik çalımasıdrı. Veriler, hemşirelerin demografik özellikleri (10 madde) ile ölçek sorularından oluşan (14 madde) bir form kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Bu çalışmada, sınıflar arası korelasyon katsayısı (ICC) 0.80 olarak hesaplandı. Maddelerin uygunluğu uzman görüşleri kullanılarak değerlendi ve iç tutarlığı Cronbach alfa değeri dikkate alınarak incelendi. Ölçekte yer alan maddeler için Cronbach alfa değeri 0.78 ile 0.81 arasında değişmekteydi. Ölçekte yer alan 14 maddenin tamamı için bu değer 0.81 ve güvenirliği yüksek olarak değerlendirildi. Ölçeğin Türkçe formu, "Hemşirelerin Opioid ilaçları Uygulamaya Yönelik Algısı" olarak adlandırıldı.

Conclusions: Hemşirelerin Opioid ilaçları Uygulamaya Yönelik Algısı Ölçeği, Türk hemşirelerinin bu konudaki algılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Opioid uygulaması, anket, ağrı, geçerlilik ve güvenilirlik, hemşire
Corresponding Author: Neriman Akansel, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.