ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of subclinical atherosclerosis in migraine patients by ultrasound radiofrequency data technology: preliminary results [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(3): 121-126 | DOI: 10.5505/agri.2016.00378  

Evaluation of subclinical atherosclerosis in migraine patients by ultrasound radiofrequency data technology: preliminary results

Idil Güneş Tatar1, Onur Ergun1, Pınar Çeltikçi1, Aydın Kurt1, Neşe Yavaşoğlu2, Erdem Birgi1, Tolga Tatar3, Baki Hekimoğlu1
1Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
2Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Neurology, Ankara, Turkey
3Gazi University School Of Medicine, Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

Objectives: Migraine is a headache disorder affecting approximately 12% of the population, predominantly female individuals. Migraine has been associated with vascular events such as stroke and cardiovascular disease. The close connection between these vascular disorders and atherosclerosis is well known. Carotid artery intima-media thickness (CAIMT) is a marker for detection of subclinical atherosclerosis. The present study is an analysis of the presence of subclinical atherosclerosis in migraine patients.
Methods: CAIMT was evaluated in 25 female migraine patients and 27 female controls using innovative ultrasound (US) radiofrequency (RF) data technology. Mann–Whitney U test was used to compare measurements in patient and control groups.
Results: There was a statistically significant difference between mean CAIMT of migraine patients and control group (p<0.005): mean CAIMT was 701±114 μm in migraine patients and 400±64 μm in control group.
Conclusion: Migraine patients are more prone to atherosclerosis compared to healthy individuals. CAIMT measurement with sonography can be utilized in follow-up to detect subclinical atherosclerosis.

Keywords: Carotid, intima media thickness, migraine, ultrasound radiofrequency-data technology


Migren hastalarında ultrason radyofrekans-veri analizi ile subklinik aterosklerozun saptanması, ön sonuçlar

Idil Güneş Tatar1, Onur Ergun1, Pınar Çeltikçi1, Aydın Kurt1, Neşe Yavaşoğlu2, Erdem Birgi1, Tolga Tatar3, Baki Hekimoğlu1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi, Ankara

Amaç: Migren, toplumun yaklaşık %12’sini ve ağırlıklı olarak da kadın bireyleri etkileyen bir baş ağrısı bozukluğudur. Migren, inme ve kalp-damar hastalığı gibi vasküler patolojiler ile ilişkilendirilmiştir. Bu vasküler bozukluklar ile ateroskleroz arasındaki yakın bağlantı iyi bilinmektedir. Karotis arter intima media kalınlığı, subklinik aterosklerozun saptanması için bir göstergedir. Biz bu çalışmada; migren hastalarında subklinik aterosklerozun varlığını incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Karotis arter intima media kalınlığı, 25 kadın migren hastasında ve 27 kadın kontrol grubunda yeni bir teknik olan ultrason radyofrekans-veri teknolojisi ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol gruplarında fark varlığını analiz etmek için Mann–Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular: Migren hastaları ve kontrol grubu arasında ortalama karotis intima media kalınlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.005). Ortalama karotis intima media kalınlığı migren hastalarında 701±114 mikrometre iken kontrol grubunda 400±64 mikrometre ölçüldü.
Sonuç: Migren hastaları, sağlıklı bireylere oranla ateroskleroza daha yatkındır. Sonografi ile karotis arter intima media kalınlığı ölçümü bu hastalarda subklinik aterosklerozun tanınması amacıyla takiplerde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Karotis, intima media kalınlık, migren, ultrason radyofrekans-veri analizi


Idil Güneş Tatar, Onur Ergun, Pınar Çeltikçi, Aydın Kurt, Neşe Yavaşoğlu, Erdem Birgi, Tolga Tatar, Baki Hekimoğlu. Evaluation of subclinical atherosclerosis in migraine patients by ultrasound radiofrequency data technology: preliminary results. Ağrı. 2016; 28(3): 121-126

Corresponding Author: Erdem Birgi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.