ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Pain prevalance among adults in Turkey [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(2): 22-30

Pain prevalance among adults in Turkey

S. Erdine1, O. Hamzaoğlu2, Ö. Özkan3, E Balta4, M. Domaç5
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.
2100. Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D., Doç. Dr
3Türk Eczacılar Birliği, Phd.
4Türk Eczacılar Birliği, M.A.
5Türk Eczacılar Birliği, Ecz.

This study is a cross-sectional survey held between February 1999 and October 1999, in order to define the pain prevalance among adults in Turkey. The survey was carried out in nine months in 15 cities selected from five demographic regions of the country and a questionnaire consisting of 28 questions was applied to 3001 participants in face to face fashion. The pain prevalance among adults in Turkey is 63.7 %. The prevalance increases with age and is higher in females, urban society and western region (p<0.001). Nearly half of the pain suffering (44.6 %) is occuring almost everyday, nearly a quarter (24.6 %) is lasting for 4-12 hours and 26.0 is irresistible pain (p<0.001). 76.6 % of pain is chronicle and chronic pain is more frequent in Western and Middle Anatolian Regions, urban areas, 35-44 years and females (p<0.001). First mentioned painful region by the participants are head (34.4 %), low-back (14.1 %), lower-extremity (12.0 %) and abdomen (10.9 %). Headache is more frequent in females, urban society, and Western and Middle Anatolian Regions whereas lower-extremity pain is more frequent in males and rural society. 48.9 % of the participants couldn’t define the reason (factor) initiating their pain or mentioned spontaneous beginning. Of the participants having pain as a complaint (n=1906), 12.3 % has the history of visiting an emergency clinic because of pain, in the last three months and 4.1 % has the history of hospitalization because of pain, in the last three months

Keywords: Pain prevalance, adult, Turkey.


Türkiye’de erişkinlerin ağrı prevalansı

S. Erdine1, O. Hamzaoğlu2, Ö. Özkan3, E Balta4, M. Domaç5
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.
2100. Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D., Doç. Dr
3Türk Eczacılar Birliği, Phd.
4Türk Eczacılar Birliği, M.A.
5Türk Eczacılar Birliği, Ecz.

Bu çalışma, Şubat-Ekim 1999 tarihleri arasında Türkiye’de erişkinlerin ağrı sıklığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma, dokuz aylık bir süre içinde, ülkenin beş demografik bölgesine dağılmış 15 ilde 3001 katılımcıya, 28 sorudan oluşan bir soru formunun yüz yüze uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki erişkinlerin ağrı prevelansı % 63.7’dir. Kadınların, kentte ve batı bölgesinde yaşayanların ağrısı daha fazla olup, ağrı yaş arttıkça artmaktadır (p<0.001). Mevcut ağrıların yaklaşık yarısı hemen her gün görülmekte (% 44.6), dörtte biri (% 24.6) 4-12 saat sürmekte, % 26.0’sı ise dayanılmaz ağrılardır (p<.001). Yine ağrıların % 76.6’sı kronik ağrıdır. Kronik ağrılar da, Batı ve Orta Anadolu’da, kentte, 35-44 yaş grubunda, kadınlarda daha fazladır (p<0.001). Çalışmaya katılanların ilk tanımladıkları ağrı yerleri baş (% 34.4), bel (% 14.1), alt ekstemite (% 12.0) ve batın bölgesidir (% 10.9). Baş bölgesinin ağrıları kadınlarda, kentlilerde, Batı ve Orta Anadolu’da yaşayanlarda daha sıklıkla görülür iken, alt ekstremite ağrıları erkeklerde ve kırda yaşayanlarda görülmektedir. Katılımcıların % 48.9’u ilk tanımladıkları ağrılarını herhangi bir neden (etken) ile ilişkilendiremediklerini ya da kendiliğinden başladığını ifade etmiştir. Ağrı yakınması olduğunu tanımlayanların (n=1906) % 12.3’ü son üç ay içinde ağrı yakınması nedeniyle sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvurduklarını, % 4.1’i de yine son üç ay içinde ağrı nedeni ile hastaneye yattıkların belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı prevalansı, erişkin, Türkiye


S. Erdine, O. Hamzaoğlu, Ö. Özkan, E Balta, M. Domaç. Pain prevalance among adults in Turkey. Ağrı. 2001; 13(2): 22-30


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.