ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The effect of preoperative single dose magnesium sulphate on the postoperative morphine consumption: a preliminary study [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(2): 59-63

The effect of preoperative single dose magnesium sulphate on the postoperative morphine consumption: a preliminary study

T. Özkan1, G. Talu1, E. Şentürk2, D. Güneş2, E. Ertürk2, M. Şentürk3, A. Yavru1, M Tuğrul4
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Tıp. Uzm. Öğr.
3İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
4İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Magnesium is a NMDA receptor antagonist. NMDA receptor antagonists potentiate the analgesic effects of opioids. The aim of this preliminary, randomised, double blind, placebo controlled study was to evaluate the effect of a preoperative single dose magnesium sulphate on the postoperative morphine consumption. At the preoperative period either 40 mg/kg magnesium sulphate (GI) or % 0.9 NaCl (GII) were given to 30 patients who underwent gynecological surgery. Serum magnesium levels were measured preoperatively, after induction and after extubation. After standardized anaesthesia method postoperative analgesia was provided by the patient controlled analgesia (PCA) method using morphine. The groups were compared for the total morphine consumption, PCA demand and delivery rates, satisfaction of the patient and side effects. Magnesium levels were higher in GI than GII after induction and extubation. The total morphine consumption in 24 hours and patient demand rates were statistically significantly lower in GI than in GII (24.5±5.5 / 28.1±3 mg/day and 68.8±17.8 / 84.7±20.7 respectively; p=0.04). Patient satisfaction was better in GI. No differences between the two groups were detected in terms of side effects. We conclude that 40 mg/kg magnesium sulphate as a single preoperative dose reduces postoperative morphine requirement without side effects and increases the postoperative patient comfort.

Keywords: magnesium sulphate, postoperative analgesia, morphine


Preoperatif tek doz magnezyum sulfatın postoperatif morfin tüketimine etkisi: preliminer bir çalışma

T. Özkan1, G. Talu1, E. Şentürk2, D. Güneş2, E. Ertürk2, M. Şentürk3, A. Yavru1, M Tuğrul4
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Tıp. Uzm. Öğr.
3İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
4İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Magnezyum NMDA reseptör antagonistidir. NMDA reseptör antagonistleri opioidlerin analjezik etkinliğini potansiyalize etmektedir. Bu preliminer, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü çalışmada, preoperatif tek doz olarak uygulanan magnezyum sülfatın, postoperatif morfin tüketimine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Jinekolojik operasyon geçirecek 30 hastaya preoperatif 40 mg/kg magnezyum sülfat (GI) veya % 0.9 NaCl (GII) verilmiştir. Preoperatif, indüksiyon sonrası ve ekstübasyonu takiben serum magnezyum düzeyine bakılmıştır. Standart anesteziyi takiben postoperatif analjezi hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi ile morfin kullanılarak uygulanmıştır. Postoperatif 24 saatlik toplam morfin gereksinimi, HKA pompasının kaydettiği talep ve sunum değerleri, hastanın memnuniyeti ve yan etkiler açısından iki grup karşılaştırılmıştır. İndüksiyon ve ekstübasyon sonrası magnezyum düzeyi GI’de GII’ye oranla yüksek bulunmuştur. 24 saatlik morfin tüketimi ve hasta talep değerleri GI’de istatistiksel anlamlı olarak düşük olmuştur (sırasıyla 24.5±5.5 / 28.1±3 mg/gün; 68.8±17.8 / 84.7±20.7; p=0.04). Hasta memnuniyetinin GI’de iyi olduğu, yan etkiler açısından gruplar arasında fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak 40 mg/kg’lık preoperatif tek doz magnezyum sulfatın, postoperatif yan etkilere yol açmadan morfin gereksinimini azalttığı ve postoperatif konfor açısından avantaj sağladığı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: magnezyum sülfat, postoperatif analjezi, morfin


T. Özkan, G. Talu, E. Şentürk, D. Güneş, E. Ertürk, M. Şentürk, A. Yavru, M Tuğrul. The effect of preoperative single dose magnesium sulphate on the postoperative morphine consumption: a preliminary study. Ağrı. 2001; 13(2): 59-63


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.