ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Epidural lysis in the treatment of cervical pain: a retrospective follow up [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(1): 37-44

Epidural lysis in the treatment of cervical pain: a retrospective follow up

G. K. Talu1, S. Özyalçın2, A. Yücel2, S. Erdine3
1İ.Ü. İst Tıp Fak. Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr
2İ.Ü. İst Tıp Fak. Algoloji Bilim Dalı, Doç. Dr.
3İ.Ü. İst Tıp Fak. Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr

In this study the efficacy and complications of epidural lysis (corticosteroid and hypertonic saline administration) were evaluated retrospectively in 48 patients (19 males, 29 females, ages 34-63) suffering from cervical pain due to various reasons. After performing physical examination, radiodiagnostic and elecrophysiologic evaluation; conservative treatment modalities were tried. The patients who did not respond to these treatment modalities were hospitalized for epidural lysis application. The procedures were performed in the operating room, under surgical conditions with fluoroscopic guidance. 16 G R-K needle was inserted either trough the C7-T1 or T1-T2 vertebral interspace, through which a Racz catheter was placed after performing epidurography. Epidural lysis was performed for three consecutive days. The patients were followed up monthly for 6 months. The quality of pain relief (as excellent, good, moderate, poor), and opioid consumptions were evaluated. Phyisical activities, opioid consumptions and VAS values were compared before and after the procedure. Complications were recorded. VAS values were decreased significantly after the procedures. Most of the patients had significant pain relief. On complications basis 1 patient had infection on the insertion site, 1 patient had dural puncture and 2 patients had parestesis on upper extremities. We concluded that cervical epidural lysis is an effective and safe method particularly in the patients who have not had any benefit from the other conventional therapies.

Keywords: Servical pain, epidurography, local anesthetic, corticosteroid, hypertonic saline


Boyun ağrılarında servikal epidural lizis uygulamaları: retrospektif inceleme sonuçları

G. K. Talu1, S. Özyalçın2, A. Yücel2, S. Erdine3
1İ.Ü. İst Tıp Fak. Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr
2İ.Ü. İst Tıp Fak. Algoloji Bilim Dalı, Doç. Dr.
3İ.Ü. İst Tıp Fak. Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr

Çalışmamızda çeşitli nedenlerden boyun-omuz-kol ağrısı şikayeti olan ve epidural lizis uygulanımı için uygun olan hastalarda servikal epidural lizis uygulamasının etkinliği ve komplikasyonları retrospektif olarak irdelenmiştir. Araştırmaya yaşları 34-63 arasında 19 erkek, 29 kadın 48 olgu dahil edilmiştir. Hastaların ayrıntılı fizik muayeneleri yapılıp, gerekli nörolojik ve radyolojik tetkikleri değerlendirilmiş; konservatif tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Bu tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen uygun hastalar işlem için hospitalize edilmişlerdir. Cerrahi koşullarda ve skopi altında 16 G R-K iğnesi ile C7-T1 veya T1-T2 aralığından epidural aralığa girilmiş, Racz kateter epidural aralığa yerleştirilmiş; epidurografik inceleme yapılmıştır. Kateter tespitinden sonra hastalara epidural lizis (deposteroid, hipertonik salin) tedavisi uygulanmıştır. Hastalar 6 ay süre ile poliklinikten veya telefon takibi ile izlenmişlerdir. VAS değerleri her ay kaydedilmiş ve 1., 2., 4. ve 6. ay sonuçları karşılaştırılmıştır. Tedavinin etkinliği 6. ayın sonunda hastaların subjektif değerlendirmeleri ile çok iyi, iyi, orta ve etkisiz olarak 4 noktalı nümerik skala ile değerlendirilmiştir. Hastaların günlük aktiviteye katılımları ve opioid analjezik ilaç kullanımları, 6. ayın sonunda tedavi öncesiyle karşılaştırılmıştır. Hastaların işlem sonrası VAS değerlerinde anlamlı azalma saptanmıştır ve hastaların çoğunda etkili ağrı kontrolü sağlanmış olduğu tespit edilmiştir. Yönteme ait komplitasyon olarak 1 hastada girişim yerinde infeksiyon, 1 hastada dura delinmesi ve 2 hastada işlemi takiben kolda parestezi gözlenmiştir. Sonuç olarak; yöntemin konvansiyonel tedavi uygulamalarından fayda görmeyen hastalar için etkili ve güvenli olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boyun-omuz-kol ağrısı, epidurografi, lokal anestezik, kortikosteroid, hipertonik salin


G. K. Talu, S. Özyalçın, A. Yücel, S. Erdine. Epidural lysis in the treatment of cervical pain: a retrospective follow up. Ağrı. 2000; 12(1): 37-44


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.