ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  A retrospective evaluation of cancer pain patients [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(4): 36-42

A retrospective evaluation of cancer pain patients

H. Özbek1, Ş. Atıcı2, G. Işık3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji A. B. D., Uzm. Dr.,
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.

In this study, 663 patients admitted to the Algology Department of our university were evaluated in order to define the patient characteristics, our treatment modalities and complications related to the medications and interventions. The age and sex of the patient, the origin of the neoplasm, the reason, intensity and distribution of pain, the antineoplastic and analgesic therapy taken before inclusion to the study, the treatment modalities performed in our clinic, the routes of administriation, the follow-up duration, the comlications related to the treatment are defined and recorded. The avarage age of the patients were 50 ± 16 years. The origins of the neoplasms were gastrointestinal tract (33.6 %), respiratory system (19.0 %), genitourinary tract (18.1 %). There was metastasis in 78.3 % of the patients. 29.4 % of the patients had only surgical intervention, 9.5 % had chemotherapy, 4.8 % had radiotherapy and 0.3 % had hormonal therapy before coming to our clinic. 38.2 % had two or more antineoplastic therapy. 13.6 % of the patients didn’t have analgesic therapy before us. The most dominant painful region was abdomen (21.1 %). 24.9 % of the patients had pain at more than three regions. In 92.2 % of the patients, the reason of the pain was tumor invasion. 93.2 % had recieved co-analgesics with the analgesic therapy. Main route of analgesic administration was oral route (89.7 %). Most of the patients (84.0 %) came to the clinic 1-5 times for the follow-up. For the medications; nausea, vomitting, pruritus, constipation, urinary retention, for the interventions; contamination, difficulty of dural penetration, obstruction of the catheter, headache, allergy to the port, subarachnoido-cutaneal fistula were the complications we have seen. As a result we believe that in order to have more effective treatment procols and reduce the complication rates, detailed prospective studies with long follow-up times are needed.

Keywords: Cancer pain, complications, retrospective


Kanser ağrısı nedeniyle başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi

H. Özbek1, Ş. Atıcı2, G. Işık3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji A. B. D., Uzm. Dr.,
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.

Bu çalışmada, Ocak 1995 - Aralık 1998 tarihleri arasında, Ç. Ü. T. F. Algoloji Bilim Dalı’na başvuran 663 hasta, karşılaştığımız sorunları, ilaç ve yöntemden kaynaklanan komplikasyonları değerlendirmek amacıyla retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ve cinsiyetleri, kanserin kaynaklandığı organlar ağrının nedeni, yoğunluğu ve bölgesel dağılımı, başvuru öncesi aldığı antineoplastik ve analjezik tedavi, bilim dalımız tarafından verilen medikal tedavi, uygulama yolu ve takip süresi, tedaviye bağlı saptanan komplikasyonlar tespit edilerek kaydedildi. Hastaların ortama yaşı 50 ± 16 idi. Neoplazmların kaynaklandığı bölgeler en sık gastrointestinal sistem (% 33.6), solunum sistemi (% 19.0) ve genitoüriner sistem (% 18.1) idi. Hastaların % 78.3’ünde metastaz bulunmaktaydı. Bize başvurmadan önce hastaların % 29.4’ü sadece cerrahi girişim, % 9.5’i kemoterapi, % 4.8’i radyoterapi ve % 0.3’ü hormonal tedavi görmüştü. Ağrı lokalizasyonunun en belirgin olduğu bölge abdominal bölge (% 21.1) idi. Hastaların % 24.9’unun üçten fazla bölgede ağrısı vardı. % 92.2 hastada ağrı nedeni tümör invazyonuydu. Hastaların % 93.2’si analjezik tedavinin yanında ko-analjezik ilaçlar da kullanmıştı. Başlıca analjezik uygulama yolu oral yol (% 89.7) idi. Hastaların kontrol sayıları 1-5 arasında (% 84.0) yoğunluk gösteriyordu. Hastalarda ilaçlara bağlı olarak bulantı, kusma, kaşıntı, kabızlık, idrar retansiyonu; uygulamalara bağlı olarak kontaminasyon, dural girişte zorlanma, kataterde tıkanma, başağrısı, porta bağlı allerji, subaraknoido-kuteneal fistül komplikasyon olarak saptandı. Sonuç olarak daha etkin tedavi protokollerinin hazırlanabilmesi ve komplikasyon sıklığını azaltabilmek için uzun izlem süreli, detaylı prospektif çalışmalara gereksinim olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kanser ağrısı, komplikasyonlar, retrospektif


H. Özbek, Ş. Atıcı, G. Işık. A retrospective evaluation of cancer pain patients. Ağrı. 2000; 12(4): 36-42


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.