ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Preoperative and postoperative intraarticular analgesia with tenoxicam after knee arthroscopy [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(2): 46-49

Preoperative and postoperative intraarticular analgesia with tenoxicam after knee arthroscopy

İ. Ö Akıncı1, D. Akseki2, P. E Özcan1, S. Tuğrul1, G. Köknel Talu1, K Akpir3
1İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Uzm. Dr
3İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

The efficacy of preemptive analgesia is accepted and it is widely used in numerous surgical procedure except arthroscopy. In this study we compared preoperative and postoperative intraarticular tenoxicam for analgesia after knee arthroscopy. 30 patients were allocated randomly into three groups. Group 1 (n=10) recieved 20 mg intraarticular tenoxicam after the induction of anesthesia, 20 minutes before the surgical procedure. Group 2 (n=10) recieved 20 mg tenoxicam and Group 3 (n=10) recieved only intraarticular serum physiologic solution after the arthroscopy. Pain was assessed at postoperative 1., 2., 3., 4., 6., 12., 24. and 48. hours by the Visual Analog Scale. Supplemental analgesia was required by 8 patients in Group 3, 6 patients in Group 2 and only 1 patient in Group 1. Mean analgesic requirement time was 108.3 (± 50.7) minutes in Group 3, 350 (± 125.3) minutes in Group 2 and 280 minutes in Group 1. We conclude that preemptive intraarticular tenoxicam produces more effective analgesia than other groups.

Keywords: Preemptive analgesia, arthroscopy, intraarticular, tenoxicam


Diz artroskopisinde preoperatif ve postoperatif intraartiküler tenoksikam uygulamalarının değerlendirilmesi

İ. Ö Akıncı1, D. Akseki2, P. E Özcan1, S. Tuğrul1, G. Köknel Talu1, K Akpir3
1İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Uzm. Dr
3İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Artroskopik griişim uygulanan hastalarda preoperatif ve postoperatif intraartiküler analjezi uygulamalarının etkilerini karşılaştırmayı amaçladığımız çalışmamıza, çeşitli sebeplerden artroskopik girişim gereken 30 hasta dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1’de (n=10) hasta uyutulduktan sonra girişim başlamadan 20 dakika önce 20 mg tenoksikam intraartiküler uygulandı. Grup 2’de (n=10) operasyon bitiminde 20 mg tenoksikam uygulanırken Grup 3’te (n=10) kontrol grubu olarak postoperatif 20 ml serum fizyolojik intraartiküler olarak uygulandı. Hastaların postoperatif ağrı takibi Visüel Analog Skala (VAS) ile 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 ve 48. saatlerde istirahatte, pasif ve aktif hareket esnasında yapılırken ilk analjezik alım zamanı ve toplam kullandığı miktarlar da kaydedildi. Grupların postoperatif VAS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Postoperatif dönemde Grup 1’de sadece bir hasta 1 tablet parasetamole ihtiyaç gösterirken, Grup 2’de 6 hasta postoperatif analjezik ihtiyacı gösterdi, kontrol grubunda ise 8 hastada analjezik ihtiyacı oldu. İlk analjezik ihtiyacı kontrol grubunda 108.3 (± 50.7) dk’da olurken, bu postoperatif tenoksikam grubunda 350 (± 125.3) dk olarak görüldü, Grup 1’de ise bir hastanın 280. dk’da ihtiyacı olmuştur. Preoperatif intraartiküler tenoksikam uygulamasının hastanın postoperatif dönemde analjezik ihtiyacını ileri derecede azattığı görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Preemptif analjezi, artroskopi, intraartiküler, tenoksikam


İ. Ö Akıncı, D. Akseki, P. E Özcan, S. Tuğrul, G. Köknel Talu, K Akpir. Preoperative and postoperative intraarticular analgesia with tenoxicam after knee arthroscopy. Ağrı. 2001; 13(2): 46-49


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.