ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Splanchnic nerve blockade in abdominal pain [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(4): 15-18

Splanchnic nerve blockade in abdominal pain

G. K. Talu1, S. Özyalçın2, S. Erdine3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr.
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Doç. Dr.
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.

Abdominal visceral sympathetic pain due to malign or benign pathologies of the upper gastrointestinal organs can be blocked either by celiac plexus blockade or splanchnic nerve blockade or both. We have evaluated the efficacy and safety of application of splanchnic nerve blockade to patients suffering from abdominal pain due to various reasons. After signing the informed consent, patients were hospitalized for splanchnic nerve blockade. We have performed splanchnic nerve blockade to 34 patients, in the operating room, with fluoroscopic guidance using Boas technique with 12 ml of 10 % phenol. The VAS values and complications were evaluated before the procedure, 3 months and 6 months after the procedure. The complications were recorded respectively. The VAS values at the 3rd and 6th months were significantly lower than the preprocedure values. No complications due to the technique or the drug injected were recorded except aspiration of blood during the procedure of which were postponed to a later date.

Keywords: Splanchnic nerves, celiac ganglion blockade, cancer pain


Üst batın ağrılarında splanknik sinirlerin nörolitik blokajı

G. K. Talu1, S. Özyalçın2, S. Erdine3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr.
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Doç. Dr.
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.

Mide, pankreas, karaciğer, safra kesesi gibi üst batın organlarının çeşitli patolojilerinden kaynaklananan ağrıların tedavisinde bu organların sempatik innervasyonunu sağlayan splanknik sinirler ve çölyak ganglion sempatik blokajlarının sempatik sinir ve ganglion bloklarının önemli yeri bulunmaktadır. Çalışmamızda çeşitli nedenlere bağlı olarak üst batın ağrısı olan hastalarda fenol ile perkütan uygulanan splanknik sinir nörolizinin etkinliği, yan etkileri ve komplikasyonları irdelenmiştir. Çalışmaya Eylül 1999 - Haziran 2000 tarihleri arasında Algoloji Bilim Dalı’na çeşitli nedenlere bağlı üst batın ağrısı şikayeti olan 34 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yazılı onayları alındıktan sonra girişim için hazırlanan hastalara cerrahi koşullar altında, skopi eşliğinde, Boas yaklaşımı ile fenol (% 10) kullanılarak splanknik sinir blokajı uygulanmıştır. Hastaların girişim öncesi ve sonrası VAS değerleri, ilaç gereksinimleri, girişim sonrası yan etki ve komplikasyonlar değerlendirilmiştir. Uygulanan splanknik sinir bloğunun analjezik açıdan etkinliği değerlendirildiğinde girişim sonrası VAS değerlerinde girişim öncesine oranla anlamlı derecede azalma (p=0.01) saptanmıştır. Komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde erken dönemde girişim sırasında hastalarda herhangi bir hemodinamik değişiklik (başlangıç TA değerinde %30 artma veya azalma) saptanmamıştır. Aynı şekilde hastalarda operasyon sonrası herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır. Çeşitli nedenlerden kaynaklanan üst batın ağrılarında splanknik sinir bloğu uygulamalarının etkin ve güvenilir bir yöntem olduğu, özellikle düşkün hastalarda çölyak pleksus blokojına emin bir alternatif yaratacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Splanknik sinirler, çölyak ganglion blokajı, kanser ağrısı


G. K. Talu, S. Özyalçın, S. Erdine. Splanchnic nerve blockade in abdominal pain. Ağrı. 2000; 12(4): 15-18


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.