ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Determination of risks and benefits of intrathecal tramadol hydrochloride in rabbit [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(2): 50-58

Determination of risks and benefits of intrathecal tramadol hydrochloride in rabbit

S. Gürsoy1, H. Kafalı2, N. Kunt1, F. Göze3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Doç. Dr
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D., Prof. Dr.

In this study 35 male, Albino type, New Zelland rabbits were used. The rabbits were divided in to 5 groups. A, B, C and D groups were administrated to intrathecally single dose 1, 2, 4 and 8 mg/kg tramadol hydrochloride respectively and also single dose of saline was given intrathecally to the control group. Pain treshold, whether the seizures improved or not, respiratory depression, motor disfunction and sedation grade were evaluated at the intervals of 5, 15, 30, 60 and 120 th min. Additionally neurotoxicity was examined histopathologically. It has been detected that tramadol has moderate analgesic potential which starts rapidly, lasts for a short time and depends on the doses. Motor dysfunction and seizures were not observed. Light sedation and respiratory depression were observed at high doses. Neurotoxicity found in all groups except the control group. We conclude that intrathecal tramadol hydrochloride has moderate analgesic effects which lasts for a short time and low incidence of side effects, but it may have toxic effects on the spinal cord.

Keywords: Tramadol hydrochloride, intrathecal, analgesia, neurotoxicity, rabbit


Tavşanlara intratekal uygulanan tramadol hidrokloridin risk ve faydalarının belirlenmesi

S. Gürsoy1, H. Kafalı2, N. Kunt1, F. Göze3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Doç. Dr
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D., Prof. Dr.

Tramadol hidroklorid, tavşanlara intratekal uygulanarak risk ve faydaları araştırıldı. Çalışma aynı yaşta, 35 adet erkek, Albino tipi Yeni Zelanda tavşanı ile yapıldı. Tavşanlar biri kontrol olmak üzere beş gruba ayrıldı. A,B,C ve D gruplarına sırasıyla 1, 2, 4 ve 8 mg/kg tramadol hidroklorid tek doz intratekal yoldan uygulandı. Kontrol grubuna da serum fizyolojik intratekal tek doz olarak uygulandı. 5, 15, 30, 60 ve 120’nci dakikalarda ağrı eşiği, konvülzyon gelişip gelişmediği, solunum depresyonu, motor zayıflık ve sedasyon dereceleri değerlendirildi. Ayrıca nörotoksisite gelişip gelişmediği histopatolojik olarak araştırıldı. Doza bağlı, orta derecede, hızlı başlayan, kısa süren analjezik etkinlik tespit edildi. Motor zayıflık ve konvülzyon görülmedi. Yüksek dozlarda hafif sedasyon ve solunum depresyonu gelişti. Kontrol grubu dışındaki diğer gruplarda nörotoksik bulgular oluştu. İntratekal tramadol hidrokloridin, orta derecede ve kısa süreli analjeziye ve düşük yan etki profiline sahip olduğu, ancak medulla spinalis için toksik olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tramadol hidroklorid, intratekal,analjezi, nörotoksisite, tavşan


S. Gürsoy, H. Kafalı, N. Kunt, F. Göze. Determination of risks and benefits of intrathecal tramadol hydrochloride in rabbit. Ağrı. 2001; 13(2): 50-58


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.