ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Epidural kateterden verilen ropivakain ve ropivakain + klonidin kombinasyonunun hemodinami ve postoperatif parametreler üzerine etkisi [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(3): 30-34

Epidural kateterden verilen ropivakain ve ropivakain + klonidin kombinasyonunun hemodinami ve postoperatif parametreler üzerine etkisi

D. Memiş1, A. Turan1, Z. Pamukçu2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Prof. Dr.

This study was applied on 30 cases to assess the effect of ropivacaine and ropivacaine + clonidine combinations on postoperative analgesia and vital signs. Patients in Group I (n=15) received % 0.5 ropivakain and patients in Group II (n=15) % 0.5 ropivacaine + 1 µgr/kg clonidine. Mean arterial pressure, heart rate, SpO2, respiratory rate, pain scores, analgesia time and side effects were recorded for 24 hours. Statistically there was no difference in mean arterial pressure, heart rate, SpO2, and respiratory rates between Group I and II (p>0.05). There was no statiscally important difference between the VAS scores of Group I and II in postoperative 1/2. hour but the VAS scores in 2. and 4. hours were statistically lower in Group II. There was no statistically important difference between the VAS scores of Group I and II in 6., 12. and 24. hours (p>0.05). The differences between postoperative analgesia times and total morphine consumptions in 24 hours were found to be statistically insignificant (p>0.05). As a result epidural administration of ropivacaine + clonidine combination provides better analgesia than ropivacaine.

Keywords: Postoperative analgesia, epidural catheter, ropivacaine, clonidine


Administration of ropivacaine and ropivacaine + clonidine combinations through epidural catheter inserted peroperatively and assessment of its effect on postoperative parameters and hemodynamics

D. Memiş1, A. Turan1, Z. Pamukçu2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Prof. Dr.

Çalışmamız epidural yolla uygulanan ropivakain ve ropivakain+klonidin kombinasyonlarının postoperatif analjezi ve vital bulgulara etkilerini karşılaştırmak amacıyla 30 olguda gerçekleştirildi. Grup I’deki (n=15) hastalara % 0.5 ropivakain, Grup II’deki (n=15) hastalara % 0.5 ropivakain + 1 µgr/kg klonidin verildi. Olguların 24 saatlik süre içindeki ortalama arter basıncı, kalp atım hızı, periferik oksijen satürasyonu, dakika solunum sayısı, ağrı skorları, analjezi süresi ve yan etkileri izlendi. Grup I ve II arasında ortalama arter basıncı, kalp atım hızı, periferik oksijen satürasyonu, dakika solunum sayısı açısından istatistiksel bir fark bulunmadı (p>0.05). Grup I ve II’de postoperatif 1/2. saatte ölçülen VAS değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında fark bulunmazken (p>0.05), 2. ve 4. saatlerdeki VAS değerleri Grup II’de Grup I’e göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). 6., 12. ve 24. saatlerde ölçülen VAS değerleri gruplar arasında karşılaştırıldığında fark bulunmadı (p>0.05). Postoperatif analjezi süresi ve postoperatif 24 saatte tüketilen toplam morfin dozu ortalama değeri açısından gruplar arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak; ropivakain + klonidin kombinasyonunun epidural yoldan kullanımının sadece ropivakain verdiğimiz gruba göre daha etkin bir analjezi sağladığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif analjezi, epidural kateter, ropivakain, klonidin


D. Memiş, A. Turan, Z. Pamukçu. Epidural kateterden verilen ropivakain ve ropivakain + klonidin kombinasyonunun hemodinami ve postoperatif parametreler üzerine etkisi. Ağrı. 2000; 12(3): 30-34


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.