ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Comparison of fentanyl and fentanyl + clonidine usage for postoperative analgesia with i.v. PCA [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(3): 35-42

Comparison of fentanyl and fentanyl + clonidine usage for postoperative analgesia with i.v. PCA

A. Alagöl1, F. Kavak2, Z. Pamukçu3, N. Turan4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Anadolu Çınar Hastanesi, Uzm. Dr.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Prof. Dr.
4Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon Programı, Yrd. Doç.

In this study 40 patients, who received fentanyl or fentanyl+clonidine by patient controlled analgesia device after total abdominal histerectomy + bilateral sapingoopherectomy (TAH + BSO), were compared for analgesic efficacy, analgesic requirements, haemodynamic and adverse reactions. In Group I, PCA with fentanyl was set 0.5 µg/kg loading dose; 20 µg bolus dose and 15 min. lockout time. In Group II, PCA was set with the same drug regimen plus clonidine; 2.5 µg/kg loading dose and 10 µg bolus dose. At postoperative 0., 2., 6., 9., 12., 18. and 24. hours pain scores (Numeric Rating Scale - NRS), systolic and diastolic arterial pressures (SAP, DAP), heart rate (HR), respiratory rate (RR), SpO2, sedation, adverse reactions, total and succesful requests and patients' opinions were noted. Pain scores (after 6. hour), SAP, DAP, HR, adverse reactions and total requests were found to be lower in Group II. Although respiratory rates were found significantly lower in Group II, respiratory scores were found to be in physiologic borders in both groups. As a result, although application of fentanyl by i.v. PCA is efficient for postoperative analgesia, fentanyl+clonidine combination is found to have more efficient analgesia with lower adverse reactions and can be preferred.

Keywords: Postoperative analgesia, Patient Controlled Analgesia (PCA), fentanyl, clonidine.


Postoperatif analjezide i.v. PCA ile fentanil ve fentanil + klonidin kullanımının karşılaştırılması

A. Alagöl1, F. Kavak2, Z. Pamukçu3, N. Turan4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Anadolu Çınar Hastanesi, Uzm. Dr.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Prof. Dr.
4Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon Programı, Yrd. Doç.

Bu çalışmada total abdominal histerektomi + bilateral salpingooferektomi (TAH + BSO) operasyonu geçiren 40 hastada analjezi amacıyla i.v. PCA yöntemiyle fentanil ve fentanil+klonidin uygulamalarının analjezik etkinliği, hemodinamik ve yan etkileri karşılaştırılmıştır. PCA cihazı ile I. Grupta fentanil 0.5 µg/kg yükleme dozu, 15 dk. kilitli kalma süresi ve 20 µg bolus dozu şeması ile uygulanmış, II. Grupta ise aynı protokole 2.5 µg/kg yükleme ve 10 µg bolus dozu ile klonidin eklenmiştir. 0., 2., 6., 9., 12., 18. ve 24. saatlerde ağrı (Numeric Rating Scale - NRS), sistolik ve diyastolik arter basıncı (SAB, DAB), kalp atım hızı (KAH), solunum sayısı (SS), SpO2, sedasyon ve yan etkiler, toplam ve başarılı istek ile hastaların tedavi hakkındaki görüşleri kaydedilmiştir. Ağrı skorları (6. saatten itibaren), SAB, DAB ve KAH ile yan etkiler ve toplam istek sayısı II. Grupta düşük bulunmuştur. Solunum sayısı, II. Grupta 24. saatte anlamlı düşük bulunmakla birlikte, iki grupta da fizyolojik sınırlarda kalmıştır. Sonuç olarak, postoperatif analjezi amacıyla i.v. PCA uygulamasında fentanil etkili olmakla birlikte, fentanil+klonidin ile daha etkin analjezi sağlanması ve yan etkilerin daha az olması nedeniyle, bu kombinasyonun tercih edilebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif analjezi, PCA, fentanil, klonidin


A. Alagöl, F. Kavak, Z. Pamukçu, N. Turan. Comparison of fentanyl and fentanyl + clonidine usage for postoperative analgesia with i.v. PCA. Ağrı. 2000; 12(3): 35-42


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.