ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The comparison of morphine, meperidine and metamizol by patient controlled analgesia in the early postoperative period [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(1): 13-20

The comparison of morphine, meperidine and metamizol by patient controlled analgesia in the early postoperative period

E. Başağan Moğol1, Ç. Alp2, N. Uçkunkaya1, Ş. Şahin1, G. Türker1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Turkey
2Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Turkey

In this study, postoperative pain treatment in 60 ASA I-II patients aged between 25-60 who underwent abdominal surgery was assessed regarding analgesic efficacy and side effects with PCA. The patients in this randomized double bilind study were divided into three groups and no premedication was given. Thiopental 5-6 mg/kg, fentanyl 1 µg/kg and vecuronium 0.1 mg/kg were administered for induction and anesthesia was maintained by the mixture of O2 % 50, N2O % 50, and isoflurane. The solutions given to the patients were:
Grup A: 100 ml isotonic NaCl solution with morphine hidrochloride 100 mg (1 mg/1ml)
Grup B: 100 ml isotonic NaCl solution with meperidine 1000 mg (10 mg/ml)
Grup C: 100 ml isotonic NaCl solution with metamizol 10.000 mg (100 mg/ml)
All patients received 0.05 ml/kg from the prepared solution when their pain score were 2 or greater in the recovery room. The PCA pump was programmed as a bolus dose of 1 ml and lockout time of 10 min. The patients were assessed every hour for the first four hours, then every 2 hours for the next 4-24 hours and every 4 hours for the 24-48 hours of the postoperative period. Blood pressure, heart rate, respiratory rate, side effects, sedation scores, the number of request, the amount of the delivered solution and verbal rating scale (VRS) score were recorded. The comparison of the data were statistically evaluated with Turkey-Kramer and Pearson Correlation Analise methods. Analgesia was significantly better in the morphine and meperidine groups (p<0.05). The consumption of the drug (p<0.05) and the number of request (p<0.05) were higher but the frequency of side effects was lower in the metamizol group. No correlation was found between the number of request and the consumption of the drug. In the morphine and meperidine groups, the side effects were clinically well tolerated and respiratory depression was not seen. In conclusion, we observed that the level of analgesia was better with the opioids and the incidence of side effects was low with the non-opioid. More investigations shoud be done in order to compare the effects of the opioids and non-opioids.

Keywords: Patient controlled analgesia, morphine, meperidine, metamizol


Erken postoperatif dönemde morfin, meperidin ve metamizolün hasta kontrollü analjezi yöntemi ile karşılaştırılması

E. Başağan Moğol1, Ç. Alp2, N. Uçkunkaya1, Ş. Şahin1, G. Türker1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Türkiye

Bu çalışmada; ASA I-II grubuna giren, 25-60 yaş arasındaki 60 olguda abdomen cerrahisinden sonra; morfin, meperidin ve metamizol, Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) yöntemi kullanılarak, analjezik etki ve yan etkiler yönünden karşılaştırıldı. Randomize, çift kör olarak planlanan çalışmamıza dahil edilen hastalar üç gruba ayrıldı ve premedikasyon uygulanmadı. Anestezi indüksiyonu 5-6 mg/kg Na tiopental, 1 µg/kg fentanil, 0.1 mg/kg vekuronyum ile yapıldı. Anestezi idamesi % 50 O2 - % 50 N2O, isofluran gaz karışımı ile sağlandı. Hazırlanan şu 3 solüsyon HKA yöntemi ile verildi:
Grup A: 100 ml izotonik NaCl içinde 100 mg morfin hidroklorür (1 mg/ml)
Grup B: 100 ml izotonik NaCl içinde 1000 mg meperidin (10 mg/ml)
Grup C: 100 ml izotonik NaCl içinde 10.000 mg metamizol (100 mg/ml)
Ayılma odasında tüm olgulara, ağrı skoru 2 ve üzerinde olduğunda yükleme dozu olarak, hazırlanan solüsyondan 0.05 ml/kg verildi. Tüm gruplar için HKA cihazı; bolus dozu 1 ml, kilitlenme süresi 10 dakika olarak programlandı. Olgular operasyonu izleyen ilk 4 saat için bir saatlik, 4-24 saatler için iki saatlik, 24-48 saatler için 4 saatlik aralarla değerlendirildi. Kan basıncı, nabız dakika sayısı, solunum hızı, yan etkiler, sedasyon skalası, istek sayısı, verilen ilaç miktarı ve verbal ağrı skalası (VRS) izlendi. Bulunan değerler gruplar arasında karşılaştırılıp Tukey-Kramer ve Pearson Korelasyon Analizi yöntemleri ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Elde ettiğimiz veriler sonucunda, morfin ve meperidin grubunda, metamizol grubuna göre daha iyi analjezi sağlandığı (p<0.05), metamizol grubunda daha çok ilaç tüketildiği (p<0.05), analjezik istek sayısının daha fazla olduğu (p<0.05), buna karşın yan etkilere morfin ve meperidin grubunda daha sık rastlandığı görüldü. İstek sayısı ve tüketilen ilacın miktarı arasında korelasyon kurulamadı. Morfin ve meperidin grubunda yan etkiler klinik olarak iyi tolere edildi. Solunum depresyonuna rastlanmadı. Sonuç olarak opioidlerle oldukça iyi analjezi düzeyi elde edildiği, nonopioid kullanımının yan etki insidansını azalttığı görüldü. Opioid ve nonopioidlerin etkilerini karşılaştıracak yeni çalışmalara gerek olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hasta kontrollü analjezi, morfin, meperidin, metamizol


E. Başağan Moğol, Ç. Alp, N. Uçkunkaya, Ş. Şahin, G. Türker. The comparison of morphine, meperidine and metamizol by patient controlled analgesia in the early postoperative period. Ağrı. 2001; 13(1): 13-20

Corresponding Author: E. Başağan Moğol


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.