ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The Effect of Gender and Working Conditions on Pain Threshold in Healty Volunteers [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(2): 64-68 | DOI: 10.5505/agri.2013.97769  

The Effect of Gender and Working Conditions on Pain Threshold in Healty Volunteers

Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, Doç. Dr. Ebru Kelsaka, Hemşire Birsen Öztürk
Ondokuz Mayıs University, Department Of Algology, Samsun, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the sensorial/affective dimension pain levels of patients with electrostimulation method and investigate the effects of gender/working conditions on pain thresholds.
Material and methods: The sensorial dimension of pain and pain threshold levels of 262 healthy volunteers, ages between 20 and 40 years were assessed by using the Painmatcher machine. Patients were divided into four groups during the assessment period; Group I female medical staff (KS) (woman doctors/nurses), Group II male medical staff (ES) (male doctors), Group III female sanitation workers (KT) and Group IV male sanitation workers (ET).
Results: Sensorial dimension of pain was significantly higher in male and female sanitation workers than female medical staff (p<0.05). Sensorial dimension of pain were similar between male medical staff and female sanitation workers (p>0.05). Pain threshold levels were significantly higher in male sanitation workers than male medical staff (p<0.05). Female sanitation workers and female medical staff had similar pain threshold levels (p>0.05). Correlation between pain threshold levels and sensorial dimension of pain were not significant in Groups KS and ET, however it was significant between groups ES and KT (p<0.05).
Conclusion: Sensorial dimension of pain and pain threshold levels are affected by working conditions rather than gender. Threshold level of pain was high in physically working people.
Key words: Painmatcher, pain threshold, gender.

Keywords: Painmatcher, pain threshold, gender.


Sağlıklı Gönüllülerde Cinsiyet ve Çalışma Şartlarının Ağrı Eşik Değeri Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, Doç. Dr. Ebru Kelsaka, Hemşire Birsen Öztürk
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Elektrostimülasyon yöntemi kullanılarak olguların duysal algılama seviyeleri ve ağrı eşik değerlerini ölçmek ve cinsiyet ile çalışma koşullarının eşik değerleri üzerine etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: 20-40 yaş arası toplam 262 sağlıklı gönüllü üzerinde painmatcher cihazı kullanılarak duysal algılama seviyesi ve ağrı eşik değeri ölçümleri yapıldı. Değerlendirme aşamasında olgular 4 gruba ayrıldı. Grup I kadın sağlık personeli (KS) (bayan doktor/hemşire), Grup II erkek sağlık personeli (ES) (erkek doktor), Grup III kadın temizlik personeli (KT) ve Grup IV erkek temizlik personeli (ET) olarak gruplandırıldı.
Bulgular: Duysal seviye ölçümlerindeki değerler erkek ve kadın temizlik personelinde kadın sağlık personelinden anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Erkek sağlık personeli ve kadın temizlik personeli arasında ağrı duyusal düzeyi benzerdi (p>0.05). Ağrı eşik değer ölçümleri; erkek temizlik personelinde, sağlık personeline oranla yüksek saptandı (p<0.05). Kadın temizlik personeli ile erkek sağlık personelinin ağrı eşik değeri benzerdi (p>0.05). Her grupta bakılan ağrı eşik değeri ile duysal seviye korelasyonu KS ve ET gruplarında önemsizken, ES ve KT’de önemli idi (p<0.05).
Sonuç: Duysal seviye ve ağrı eşik değer seviyeleri cinsiyet farkından çok çalışma koşullarından etkilenmektedir. Bedenen çalışanlarda eşik değerlerin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Painmatcher, ağrı eşik değeri, cinsiyet.

Anahtar Kelimeler: Painmatcher, ağrı eşik değeri, cinsiyet.


Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, Doç. Dr. Ebru Kelsaka, Hemşire Birsen Öztürk. The Effect of Gender and Working Conditions on Pain Threshold in Healty Volunteers. Ağrı. 2013; 25(2): 64-68

Corresponding Author: Doç. Dr. Ebru Kelsaka, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.