ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Revize Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun kültürlerarası uyarlaması, geçerliği ve güvenirliği [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(1): 15-22 | DOI: 10.5505/agri.2018.25349  

Revize Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun kültürlerarası uyarlaması, geçerliği ve güvenirliği

Pınar Kaya1, Sevilay Erden2
1Adana Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Yoğun Bakım, Adana
2Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adana

Amaç: Bu çalışmada Revize Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği’nin (NVPS-R) Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin güvenirliği ve geçerliğinin test edilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında iki hastanede sekiz yoğun bakım ünitesine alınan toplam 74 hasta dahil edildi. Hastaların tümü 18 yaşın üzerinde, mekanik ventilasyon desteği alan ve sedasyonlu hastalardı. Veriler NVPS-R-TR ve Kritik Bakım Ağrı Gözlem Aracı (CPOT) kullanılarak aspirasyondan 1 dk. önce, aspirasyon sırasında ve aspirasyondan 20 dk. sonra toplandı.
Bulgular: Ölçeğin güvenirliği ve geçerliği için dil, içerik, yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapıldı. Açıklayıcı faktör analizindeki faktör yüklemeleri yeterli bulundu (0.790–0.900) ve ölçeğin uyum indeksleri doğrulayıcı faktör analizinde kabul edilebilir değerlerde idi (x2/SD: 2.414, RMSEA: 0.066, CFI: 0.910, SRMR: 0.073, GFI: 0. 950 ve AGFI: 0.930). İç tutarlılık analizlerinden sonra, 0.776 Cronbach alfa skoru ile madde-toplam puan korelasyonu yeterli düzeyde bulundu (0.604–0.794).
Sonuç: NVPS-R-TR, yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon desteği verilen sedasyonlu erişkinlerin ağrı değerlendirmesinde güvenilir ve geçerli bir değerlendirme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, ağrı, ağrı değerlendirmesi; güvenirlik; geçerlik.


Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Turkish version of Revised Nonverbal Pain Scale

Pınar Kaya1, Sevilay Erden2
1Department of General Surgery Intensive Care, Adana City Hospital, Adana, Turkey
2Department of Nursing, Cukurova University Faculty of Health Science, Adana, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to adapt the Revised Nonverbal Pain Scale (NVPS-R) into Turkish, and to test reliability and validity of the scale.
Methods: A total of 74 patients who were admitted to eight intensive care units in two hospitals between May 2016 and August 2017 were included in this study. All patients were over 18 years old, mechanically ventilated, and sedated. The data were obtained 1 min before, during and 20 min after the aspiration using the NVPS-R-TR and Critical Care Pain Observation Tool (CPOT).
Results: Language, content, construct validity and reliability analyses were performed for the reliability and validity of the scale. Factor loadings in explanatory factor analysis were sufficient (0.790–0.900), and the fit indices of the scale were acceptable values in confirmatory factor analysis (x2/SD: 2.414, RMSEA: 0.066, CFI: 0.910, SRMR: 0.073, GFI: 0. 950 and AGFI: 0.930). After internal consistency analyses of the scale, the item-total correlation was sufficient (0.604–0.794), and Cronbach’s alpha score was 0.776.
Conclusion: NVPS-R-TR is a reliable and a valid measuring tool for the pain evaluation of sedated adults who are under mechanical ventilation in the intensive care unit.

Keywords: Intensive care, pain, pain assessment; reliability; validity.


Pınar Kaya, Sevilay Erden. Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Turkish version of Revised Nonverbal Pain Scale. Ağrı. 2019; 31(1): 15-22

Sorumlu Yazar: Sevilay Erden, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.