ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 1  Year: 2020
  Validity and reliability of Turkish version of STarT Back Screening Tool [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(4): 163-171 | DOI: 10.14744/agri.2019.99266  

Validity and reliability of Turkish version of STarT Back Screening Tool

Gül Deniz Yılmaz Yelvar1, Murat Dalkılıç2, Yasemin Çırak3, Yasemin parlak demir4, Beyza Nur Karadüz5, Mümüne Merve Parlak6
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Cyprus Science University School of Health Science, Northern Cyprus Turkish Republic, Northern Cyprus
2Department of Exercise and Physiotherapy, Presidential Guard, Abu Dhabi, UAE
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstinye University Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey
4Independent Researcher in Physiotherapy and Rehabilitation
5Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University Institute of Health Science, Ankara, Turkey
6Department of Language and Speech Therapy, Cumhuriyet University Faculty of Health Science, Sivas, Turkey

Objectives: The psychosocial factors that may affect the prognosis of patients with low back pain are generally disregarded. The StarT Back Screening Tool can help clinicians to analyze prognostic indicators and the risk associated with outcome by examining physical and psychosocial factors. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Turkish version of the StarT Back Screening Tool, including cross-cultural adaptation, internal consistency, test-retest reliability, and construct validity.
Methods: In this study, 120 patients with non-specific low back pain were included. The Roland Morris Disability Questionnaire, Oswestry Disability Index, Beck Depression Inventory, Tampa Scale for Kinesiophobia, and the StarT Back Screening Tool were administered. One week after the initial testing, the same examiner repeated the tests.
Results: The mean age of the patients who participated in the study was 35.54±12.45 years. Cronbach’s alpha coefficients in the analysis of scale reliability were 0.747 for the overall scale and 0.738 for the psychosocial subscale. The test-retest reliability of StarT Back Screening Tool (intraclass correlation coefficient: 0.90-0.93) was found to be excellent. Pearson correlation coefficients for the correlations between the overall StarT Back Screening Tool and the other measures were very good (r=0.678; p<0.001) for the Roland Morris Disability Questionnaire, good (r=0.473; p<0.001) for the Tampa Scale for Kinesiophobia, good (r=0.541; p<0.001) for the Oswestry Disability Index, and moderate (r=0.336; p<0.001) for the Beck Depression Inventory.
Conclusion: The Turkish version of the StarT Screening Tool for non-specific back pain was determined to be valid and reliable. A good assessment of both physical and psychosocial factors in symptomatic patients can help clinicians make a thorough prognosis.

Keywords: Back screening tool, non-specific low back pain, reliability; Turkish version; validity.


STarT- TR Bel Sağlığı Tarama Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliği

Gül Deniz Yılmaz Yelvar1, Murat Dalkılıç2, Yasemin Çırak3, Yasemin parlak demir4, Beyza Nur Karadüz5, Mümüne Merve Parlak6
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kıbrıs Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs
2Egzersiz ve Fizyoterapi Bölümü, Başkanlık Görevlisi, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
3İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Bağımsız Araştırmacı
5Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Amaç: Fizyoterapi değerlendirmelerinde genellikle bel ağrılı hastaların prognozunu etkileyebilen psikososyal faktörler gözardı edilmektedir. STarT Bel Sağlığı Tarama Ölçeği (SBST) fiziksel ve psikososyal faktörlerin incelenerek risk seviyeleri konusunda klinisyenlere yardımcı olabilmektedir. Çalışmanın amacı STarT Bel Sağlığı Tarama Ölçeği’nin kültürel adaptasyon, iç tutarlılık, test-tekrar test güvenirliği ve yapı geçerliğini kapsayan psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya non-spesifik bel ağrısı olan 120 birey dahil edildi. Bireylere Roland Morris Engellilik Anketi, Oswestry Özürlülük İndeksi, Beck Depresyon Envanteri, Tampa Kinezyofobi Ölçeği ve STarT Bel Sağlığı Tarama Ölçeği uygulandı. İlk değerlendirmeden 1 hafta sonra aynı ölçümcü tarafından değerlendirmeler tekrar edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin ortalama yaşının 35,54±12,45 yıl olduğu görüldü. Tüm ölçeğin güvenirliğinin Cronbach alfa katsayısı tüm ölçek için 0,747, psikososyal alt ölçeğinin ise 0,738’di. STarT Bel Sağlığı Tarama Ölçeği’nin test-tekrar test güvenirliği (ICC: 0,90–0,93) mükemmeldi. STarT Bel Sağlığı Tarama Ölçeği ve diğer ölçümlerin Pearson korelasyon katsayıları: Roland Morris Engellilik Anketi için çok iyi (r=0,678, p<0,001), Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin iyi (r=0,473, p<0,001), Oswestry Özürlülük İndeksi için iyi (r=0,541, p<0,001) ve Beck Depresyon Envanteri için orta (r=0,336, p<0,001) olarak bulundu.
Sonuç: Start Bel Sağlığı Tarama Ölçeği’nin (STarT-TR) Türkçe versiyonu non-spesifik bel ağrılı bireyler için uygundur ve güvenirliği mükemmeldir. Start Bel Sağlığı Tarama Ölçeği, fiziksel ve psikososyal faktörlerden etkilenen hastaların prognozlarını değerlendirmelerinde klinisyenlere, yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bel sağlığı tarama ölçeği, non-spesifik bel ağrısı, güvenirlik; Türkçe versiyon; geçerlik.


Gül Deniz Yılmaz Yelvar, Murat Dalkılıç, Yasemin Çırak, Yasemin parlak demir, Beyza Nur Karadüz, Mümüne Merve Parlak. Validity and reliability of Turkish version of STarT Back Screening Tool. Ağrı. 2019; 31(4): 163-171

Corresponding Author: Gül Deniz Yılmaz Yelvar, K.K.T.C.


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.