ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 3  Year: 2019
  The relation between pain and pain beliefs with socio-demographic-economic characteristics at the adult population [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(2): 64-70 | DOI: 10.5505/agri.2011.44127  

The relation between pain and pain beliefs with socio-demographic-economic characteristics at the adult population

Deniz Koçoğlu1, Leyla Özdemir2
1Department Of Public Health Nursing, Health Sciences Faculty,hacettepe University,ankara;turkey
2Department Of Nursing, Health Sciences Faculty, Hacettepe University, Ankara; Turkey

SUMMARY
Objective: In order to control pain which is a prevalent problem, to get knowledge regarding pain and pain beliefs is crucial. The aim of this study was to evaluate the correlation between pain, pain beliefs and the socio-demographic, economic characteristics at the adult population.
Methods: This descriptive, cross-sectional study was completed with 131 individuals between 18-65 ages. A questionnaire form, evaluating socio-demographic and economical status, pain traits as well, and Pain Beliefs Scale were used for data collection.
Results: 78.6% of the research group experienced pain within last one year; of 38.8% suffered from chronic pain. According to the results of logistic regression analysis, the risk factors were determined as being between 30-65 age groups (OR: 0.215 p=0.008 ) and had graduated from elementary school and lower education level (OR: 3.427 p=0.021) for experiencing life long frequent pain; being female (OR= 3.003 p=0.016 ) and married (OR: 4.550 p=0.005) for experiencing pain within last one year; being between 30-65 age groups (OR=3.027 p=0.027) and had a lower income (OR=4.932 p=0.001) for chronic pain. However the organic and psychological pain beliefs scores were similar, socio-demographic and economic determinants were not significant for organic subscale (p>0.05); lower income determined 11% of psychological subscale (R2=0.115, p<0.05).
Conclusions: The conclusions obtained from the research was that socio-demographic and economic status were risk factors for experiencing pain, and cultural factors related to pain beliefs warrant investigation.

Keywords: Pain, beliefs, social values, socioeconomic factors.


Yetişkin nüfusta ağrı ve ağrı inançlarının sosyo-demografik-ekonomik özelliklerle ilişkisi

Deniz Koçoğlu1, Leyla Özdemir2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Yaygın bir sorun olan ağrının kontrol altına alınmasında ağrı ve ağrı inançlarını etkileyen faktörlerin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı yetişkin nüfusta ağrı ve ağrı inançlarının sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerle ilişkinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türdeki bu çalışma 18-65 yaş arası 131 birey ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik ve ekonomik durum ile ağrıya ilişkin özellikleri değerlendiren anket formu ve Ağrı İnançları ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma grubunun % 78.6’sı son bir yıl içinde ağrı yaşarken, % 38.8’i kronik ağrı yakınması vardır. Lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre yaşam boyunca sıklıkla ağrı yaşama için 30-65 yaş grubunda yer almak (OR: 0.215 p=0.008 ) ve eğitim düzeyinin ilkokul ve daha düşük düzeyde olması (OR: 3.427 p=0.021); son bir yıl içinde ağrı yaşama için cinsiyetin kadın olması (OR= 3.003 p=0.016 ) ve evli olma (OR: 4.550 p=0.005); kronik ağrı yaşama içinse 30-65 yaş grubunda yer almak (OR=3.027 p=0.027) ve düşük gelir (OR=4.932 p=0.001) risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Organik ve psikolojik ağrı inançları puanı benzer olmakla birlikte sosyo-demografik ve ekonomik belirleyicilerin ölçeğin organik boyutu için anlamlı olmadığı (p>0.05); düşük gelirin psikolojik inançları %11 oranında belirlediği görülmektedir (R2=0.115, p<0.05).
Sonuç: Araştırmada sosyo-demografik ve ekonomik durumun ağrı yaşama için risk faktörü olduğu ve ağrı inançlarına yönelik kültürel faktörlerin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, inançlar, sosyal değerler, sosyoekonomik faktörler.


Deniz Koçoğlu, Leyla Özdemir. The relation between pain and pain beliefs with socio-demographic-economic characteristics at the adult population. Ağrı. 2011; 23(2): 64-70

Corresponding Author: Deniz Koçoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search


 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.