ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 1  Year: 2020
  Validation of the revised illness perception questionnaire for migraine patients and the effects of earthquake experience on perception of disease [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(1): 17-24 | DOI: 10.5505/agri.2016.88709  

Validation of the revised illness perception questionnaire for migraine patients and the effects of earthquake experience on perception of disease

Selda Keskin Güler1, Sertaç Güler2, Nalan Güneş1, Burcu Gökçe Çokal1, Mehmet İlker Yön1, Tahir Yoldaş1
1Department of Neurology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: The aim of this study was to investigate the reliability of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ) and to determine the effects of earthquake experience on the perception in migraine patients.
Methods: The sample was composed of 62 outpatients, consisting of with migraine diagnosis who were in Erciş during earthquake (n=33) and who had never had any earthquake experience (n=29).The interview form, IPQ-R and Beck Depression Scale (BDS) were applied. The study was carried out on migraine patients whose mean age was 31 and who had been diagnosed since 7.8 years. Comparison of groups with earthquake experience (group1) and without experience (group 2) there were no difference in point of demographic findings and disease severity (p>0.05).
Results: In the part concerning the manifestations of the disease, the most frequently manifestations were found pain, headache and fatige. The test was determined to be reliable. Illness coherence and timeline (cyclic) subscale scores (p<0.05) and BDS score (z: -2.006, p<0.05)were significantly higher in group 1. Although an earthquake caused an increase in depression scores did not cause much change in the IPQ-R scores. Group1 understand disease better and realize of the cyclical nature of the disease. Other perception parameters of the disease were same in both groups.
Conclusion: A severe life event such as an earthquake did not much change IPQ-R scores in migraine patients. The results of this study demonstrated that IPQ could be used reliably in the Turkish migraine patients.

Keywords: Earthquake, migraine, revised illness perception questionnaire.


Migren hastalarında revize hastalık algısı ölçeğinin geçerliliği ve deprem tecrübesinin hastalık algısı üzerine etkisi

Selda Keskin Güler1, Sertaç Güler2, Nalan Güneş1, Burcu Gökçe Çokal1, Mehmet İlker Yön1, Tahir Yoldaş1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Amaç: Migren hastalarında Revize Hastalık Algısı Ölçeğinin (IPQ) geçerliğini araştırmak ve deprem gibi ağır bir yaşam olayının hastalık algısı üzerine etkisini araştırmak amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya deprem sırasında Erciş’te bulunan (n=33) ve deprem tecrübesi hiç yaşamamış (n=29) toplam 62 migren tanılı hasta alındı. Hastalara görüşme formu, IPQ ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 31 ve ortalama 7.8 yıldır migren tanıları vardı. Deprem tecrübesi olan (Grup 1) ve olmayan (Grup 2) grup arasında yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim süresi, tanı süresi ve atak sıklığı açısından fark yoktu (p>0.05).
Bulgular: IPQ hastalık belirtileri, hastalık hakkında görüşler ve olası nedenler olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Hastalık belirtileri kısmında migren hastalarında en sık yaşanan belirtilerin ağrı, baş ağrısı ve yorgunluk olduğu görüldü. Hastalık hakkında görüşler ve olası nedenler için güvenirlik analizinde testin güvenilir olduğu saptandı. Hastalık hakkında görüşler bölümünde incelenen hastalığı anlayabilme ve süre (döngüsel) alt boyutları skorları Grup 1’de daha yüksekti (p<0.05). Diğer alt boyutları açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Grup 1’de BDÖ skoru daha yüksekti (z: -2,006, p<0.05). Deprem gibi ağır bir yaşam olayı depresyon skorunda artışa sebep olmasına rağmen IPQ skorlarında çok fazla değişikliğe neden olmamıştır. Grup 1 hastalığı daha büyük oranda anlamakta ve hastalığın döngüsel yapısını daha iyi kavramaktadır. Hastalığın süresi, hasta ve ailesine etkisi, hastanın hastalık üzerine kontrolü, hastalığa tedavinin etkisi ve emosyonel etki ile ilgili algıları her iki grupta aynıydı.
Sonuç: Hastalık algısı deprem gibi ağır bir yaşam olayından çok fazla etkilenmemiştir. IPQ Türk migren hastalarında da güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, migren, revize hastalık algısı ölçeği.


Selda Keskin Güler, Sertaç Güler, Nalan Güneş, Burcu Gökçe Çokal, Mehmet İlker Yön, Tahir Yoldaş. Validation of the revised illness perception questionnaire for migraine patients and the effects of earthquake experience on perception of disease. Ağrı. 2017; 29(1): 17-24

Corresponding Author: Selda Keskin Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.