ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 1  Year: 2018
  Transient neurological symptoms after spinal anesthesia [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-76148 | DOI: 10.5505/agri.2018.76148  

Transient neurological symptoms after spinal anesthesia

Zübeyde Ateş Çetin, Nurten Kayacan, Bilge Karslı
Department of Anesthesiology and Reanimation, Akdeniz University, Antalya, Turkey

TNS after spinal anesthesia includes various symtoms from disesthesia which is realized hardly to severe pain. In this study which aims to determine TNS incidance and provacative risk factors, 591 pateints who were performed central blokage were included.
Before the operation, demografic datas, features of the operation and blokage were recorded. Patients were evaluated in the postoperative 24, 48 hours and day 7 from the point of TNS as pain (headache, lower back and/or limb pain, backache, pain in the ponction region) and sensetion disorder (paresthesia, hipoesthesia, hyperesthesia, anesthesia, disesthesia).
The incidance of TNS amoung the study patitents was %35.7, and it was significantly higher in gynecology and urology patients and was higher in female patients in comparison to male.
TNS incidance was higher when blood in needle/cathater, pain and paresthesia is seen but not assosiated with LA agents used in the study.
The our study, similar TNS incidance with literatüre was found. Increasing attemt number, litotomy position, co-morbidity as ASHD and DM are increase TNS incidance.

Keywords: Regional anesthesia, TNS, sensation disorder


Santral blok sonrası geçici nörolojik semptomlar

Zübeyde Ateş Çetin, Nurten Kayacan, Bilge Karslı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Antalya

Santral blok sonrası gözlenen GNS, hastaların zorlukla farkına varabildikleri dizesteziden, çok şiddetli ağrıya kadar oldukça değişken ve geniş şikayetler dizisini içermektedir. GNS sıklığını ve potansiyelize eden risk faktörlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmaya, santral blok uygulanan 591 hasta dahil edildi.
Operasyon öncesi hastaların demografik bilgileri, operasyon ve uygulanan blok türüne ait özellikler kaydedildi. Hastalar postoperatif 24, 48 saat ve 7.günde GNS olarak ağrı (başağrısı, bel ve/veya bacak ağrısı, sırt ağrısı, girişim yeri ağrısı) ve duyu kusurları (parestezi, hipoestezi, hiperestezi, anestezi, dizestezi) açısından değerlendirildi.
Çalışmaya katılan hastalarda GNS sıklığı, % 35.7 olarak hesaplanırken, bu oran KHD, üroloji hastalarında anlamlı olarak yüksekti. GNS, kadın hastalarda erkek hastalara göre anlamlı olarak fazla bulundu.
Santral blok uygulamaları sırasında iğne/kateterden kan gelmesi, ağrı ve parestezi varlığında, GNS insidansında artma izlenirken, kullanılan LA ajanlar arasında, GNS insidansında farklılık bulunmadı.
Çalışmamızda literatür bilgileriyle benzer GNS oranları bulduk. Artan ponksiyon sayısı, litotomi pozisyonu, eşlik eden ASKH ve DM gibi komorbid durumlar GNS insidansını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rejyonal anestezi, GNS, duyu kusuru
Corresponding Author: Nurten Kayacan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.