ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 2  Year: 2020
  Investigation of the risk factors for the transition of episodic migraines to chronic migraines [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(4): 172-177 | DOI: 10.14744/agri.2019.65037  

Investigation of the risk factors for the transition of episodic migraines to chronic migraines

Arife Çimen Atalar, Osman Özgür Yalın
Division of Headache, Department of Neurology, Health Sciences University, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Chronic migraine (CM) is a frequent complication of migraines that has a serious impact on personal and social life and is still underdiagnosed. The aim of this study was to determine risk factors for the progression to CM and to investigate the relationship of these factors to the disease prognosis.
Methods: In all, 115 CM and 377 episodic migraine patients from between February 2015 and December 2017 were enrolled. The age of disease onset, headache duration and frequency, presence of aura and type of aura, clinical properties and location of headache, pain severity, trigger factors, presence of family history, visual analogue scale (VAS) and Allodynia Symptom Checklist (ASC) scores, presence of allodynia, and Migraine Disability Assessment (MIDAS) scores were recorded and the 2 groups were compared statistically. Logistic regression was used to determine the independent risk factors for a conversion to CM.
Results: The mean age of the 492 patients (408 female, 84 male) was 36.03±12.67 years, the disease duration was 10.78±10.36 years, the attack frequency was 10.35±9.06 attacks/month, and the attack duration was 30.10±23.54 hours. There were 115 patients (104 female, 11 male) with CM. Female gender (p=0.015), attack frequency (p<0.001), ASC score (p=0.002), VAS score (p=0.001), and MIDAS score (p<0.001) had greater representation in the CM group. Medication overuse (relative risk [RR]: 0.9) and allodynia (RR: 0.3) were independent risk factors for a transition to CM in the logistic regression analysis (p<0.05).
Conclusion: Based on the present data of a tertiary headache center, it was concluded that CM is a disabling neurological disease with a serious personal and public burden. Special care should be taken among patients with medication overuse and cutaneous allodynia with regard to the possibility of transition to CM.

Keywords: Chronic migraine, headache; migraine burden.


Kronik migrene dönüşüm üzerine etkili risk faktörlerinin araştırılması

Arife Çimen Atalar, Osman Özgür Yalın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Başağrısı Bölümü, İstanbul

Amaç: Kronik migren (KM), toplumda sık rastlanan, ciddi sosyoekonomik ve kişisel engelliliğe yol açabilen fakat halen tanısal zorlukların yaşandığı bir migren komplikasyonudur. Bu çalışmada amacımız, üçüncü basamak bir başağrısı polikliniğine başvurmuş ve KM tanısı ile takip edilmekte olan hastalarda, kronik migrene dönüşümde etkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin hastalık prognozuna olan etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Baş Ağrısı Polikliniğimize, Şubat 2015–Aralık 2017 tarihleri arasında baş ağrısı yakınması ile başvuran hastalar arasından 115 KM ve 377 epizodik migren (EM) hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalık başlangıç yaşı, baş ağrısının süresi ve sıklığı, aura varlığı ve tipi, baş ağrısının klinik özellikleri ve lokalizasyonu, ağrının şiddeti, tetikleyici faktörler, aile öyküsü varlığı, VAS ve ASC skorları, allodini varlığı, MIDAS skorları kaydedilmiş ve iki grup istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. KM e dönüşümde bağımsız risk faktörlerinin belirlenebilmesi amacıyla lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: 492 hastanın (408 kadın, 84 erkek) yaş ortalaması 36,03±12,67 yıl, hastalık süresi 10,78±10,36 yıl, atak sıklığı 10,35±9,06 atak/ay, atak süresi 30,10±23,54 saat idi. KM tanısı olan 115 hasta (104 kadın, 11 erkek) bulunmaktaydı. Kadın cinsiyet (p=0,015), atak sıklığı (p<0,001), ASC (p=0,002), VAS (p=0,001) ve MIDAS skorları (p<0,001) KM grubunda daha yüksekti. Lojistik regresyon analizinde, KM’e dönüşümde ilaç aşırı kullanımı (RR: 0,9) ve allodini varlığı (RR: 0,3) bağımsız risk faktörleri olarak bulundu (p<0,05).
Sonuç: Üçüncü basamak bir merkezin verilerine dayanan çalışmamızın sonuçları, KM in gerek bireysel gerek toplumsal olarak ciddi engellilik oluşturabilen bir nörolojik hastalık olduğu, özellikle aşırı ilaç kullanımı ve kutanöz allodini tarifleyen hastalarda KM e dönüşüm açısından daha dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, kronik migren; migren yükü.


Arife Çimen Atalar, Osman Özgür Yalın. Investigation of the risk factors for the transition of episodic migraines to chronic migraines. Ağrı. 2019; 31(4): 172-177

Corresponding Author: Arife Çimen Atalar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.