ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 29  Issue: 4  Year: 2017
  Turkish Validity and Reliability Study of Fear of Pain Questionnaire-III [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-62681 | DOI: 10.5505/agri.2017.62681  

Turkish Validity and Reliability Study of Fear of Pain Questionnaire-III

Seher Ünver1, Fatma Nesrin Turan2
1Trakya University Faculty Of Health Sciences Department Of Surgical Nursing, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty Of Medicine Department Of Biostatistics And Medical Informatics, Edirne, Türkiye

Objective: The aim of this study was to adapt the Fear of Pain Questionnaire-III developed by McNeil and Rainwater (1998) into Turkish and to examine its validity and reliability indicators.
Methods: The study was conducted with 459 university students studying in the nursing department. The translation of the scale into Turkish was done by the language experts and the original scale owner. Expert opinions were taken for language validity and the Lawshe’s content validity ratio formula was used to calculate the content validity. Exploratory factor analysis was used for the construct validity. The factors were rotated with using the Varimax rotation (orthogonal) method. For reliability indicators of the questionnaire internal consistency coefficient and test re-test reliability were utilized.
Results: Explanatory factor analyses revealed that the three factored model explaining % 50.5 of the total variance, the item factor loads were varied between 0.482-0.659 for the first factor, 0.470-0.667 for the second factor and 0.475-0.742 for the third factor and these indicated that the questionnaire has good construct validity. The Cronbach’s alpha value for the total questionnaire was 0.884 and test re-test value was 0.846 for the total scale.
Conclusion: The Turkish version of the Fear of Pain Questionnaire-III has sufficiently high reliability and validity to use as a tool in evaluating the fear of pain among young Turkish population.

Keywords: Fear of Pain Questionnaire, validity, reliability, Turkish


Ağrı Korkusu Ölçeği-III'ün Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Seher Ünver1, Fatma Nesrin Turan2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, McNeil ve Rainwater (1998) tarafından geliştirilen Ağrı Korkusu Ölçeği-III’ü Türkçeye uyarlayarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yapmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, hemşirelik bölümünde eğitim gören 459 üniversite öğrencisiyle yürütüldü. Ölçeğin Türkçeye çevirisi dil uzmanlarınca ve orijinal ölçek sahibi tarafından yapıldı. Dil geçerliliği için uzman görüşleri alındı ve kapsam geçerliliği oranının hesaplanmasında Lawshe’nin içerik geçerlilik oranları formülü kullanıldı. Yapı geçerlilik çalışmasında açımlayıcı faktör analizi kullanıldı. Varimax (dik döndürme) yöntemi kullanılarak faktörlere gerekli döndürme işlemleri yapıldı. Güvenilirlik çalışması için iç tutarlılık göstergesi olarak Cronbach alfa katsayıları ve test-tekrar test güvenilirliği hesaplandı.
Bulgular: Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonucunda 3 faktörlü modeline ilişkin toplam açıklanan varyansın %50.5 olduğu ve maddelerin faktör yük değerlerinin 0.30 sınır değerinin üzerinde olduğu ve ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğu saptandı. Ölçeğin geneli için Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.938 ve test-tekrar test güvenilirliği 0.846 olarak bulundu.
Sonuç: Ağrı Korkusu Ölçeği III (Fear of Pain Questionnaire-III), genç Türk toplumunda ağrı korkusunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek, oldukça yüksek güvenilirlik ve geçerliliğe sahip bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı Korkusu Ölçeği, geçerlilik, güvenilirlik, Türkçe
Corresponding Author: Seher Ünver, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.