ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 29  Issue: 4  Year: 2017
  Early and Long Period Follow-up Results of Low-Glycemic Index Diet for Migraine Prophylaxis [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-62443 | DOI: 10.5505/agri.2017.62443  

Early and Long Period Follow-up Results of Low-Glycemic Index Diet for Migraine Prophylaxis

Gökhan Evcili1, Uygar Utku1, Muhammed Nur Öğün1, Gökhan Özdemir2
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Clinic Of Neurology, Kocaeli, Turkey
2Department Of Neurology, Atatürk University, Erzurum, Turkey

Objectives: The role of diet restriction in the management of patients with migraine is still a controversial topic in the headache field. Aim of this study is to evaluate the efficacy of diet restriction on migraine attacks.
Materials and methods: Patients diagnosed with migraine without aura according to the International Classification of Headaches were enrolled. Our study included 350 migraine patients evaluated. The patients were randomly divided into two groups; diet group as study group and medication group as control group. We told migraine patients to make lifestyle changes, especially those with low glycemic index in the diet group. On the other hand propranolol, amitriptyline, flunarizine and topiramate are used for the prophylactic treatment in medication group. Attack frequency and attack severity (using the visual analogue scale)(VAS) were recorded before starting the diet restriction and one month and three months after the diet restriction.
Results: There were 350 participants in this study. After three months a total of 147 patients (male/female: 17/130, mean age: 34,7±5,9) were evaluated in diet group. Control group (medication) consisted of 147 age and sex-matched, randomly selected patients with migraine without aura. In the first month after diet restriction, monthly attack frequency was found significantly decreased in both groups but not VAS. The mean values of VAS significantly decreased later in the diet group than in the medication group (after three months).
Conclusions: The results of the study reveal that low-glycemic index diet intake can be an effective and reliable method to reduce migraine attacks.

Keywords: Migraine, diet restriction, low-glycemic index


Migren Profilaksisinde Düşük Glisemik İndeks Diyetin Erken ve Geç Dönem İzlem Sonuçları

Gökhan Evcili1, Uygar Utku1, Muhammed Nur Öğün1, Gökhan Özdemir2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Migren hastalarının tedavisinde diyetin rolü halen baş ağrısı alanında tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı, diyet kısıtlamasının migren atakları üzerindeki etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Baş ağrısı uluslararası sınıflandırmasına göre aurasız migren tanısı alan hastalar kayda alındı. Çalışmamız nöroloji baş ağrısı polikliniğinde değerlendirilen 350 migren hastasını içermektedir. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı; diyet grubu çalışma grubu, ilaç grubu kontrol grubu olarak alındı. Diyet grubundaki migren hastalarına yaşam tarsi değişikliği özellikle de düşük glisemik indeksli diyet uygulamalarını söyledik. İlaç grubunda profilaktik tedavi için propranolol, amitriptilin, flunarizin ve topiramat kullanıldı. Diyet kısıtlamasına başlamadan önce ve diyet kısıtlamasından bir ay ve üç ay sonra migren atak sıklığı ve şiddeti görsel analog skala kullanılarak (VAS) kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 350 kişi katılmıştır. Üç ay sonra diyet uygulanan 147 hasta (erkek / kadın: 17/130, ortalama yaş: 34,7 ± 5,9) değerlendirildi. Kontrol grubu (ilaç) 147 yaş ve cinsiyet uyumlu, rastgele seçilmiş aurasız migren hastalarından oluşmaktadır. Diyet kısıtlamasından sonraki ilk ayda, aylık atak sıklığı her iki grupta anlamlı olarak azalırken VAS'ı azaltmadı. VAS ortalama değerleri, diyet grubunda ilaç grubuna göre daha sonra anlamlı olarak azalmıştır (üç ay sonra).
Sonuç olarak: Çalışmanın sonuçları düşük glisemik indeksli diyet alımının migren ataklarını azaltmak için etkili ve güvenilir bir yöntem olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Migren, diyet kısıtlaması, düşük glisemik indeks
Corresponding Author: Uygar Utku, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.