ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 2  Year: 2018
  The Investigation of the Effect of Proprioceptive Training on Balance in Patients with Chronic Neck Pain [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-61214 | DOI: 10.5505/agri.2018.61214  

The Investigation of the Effect of Proprioceptive Training on Balance in Patients with Chronic Neck Pain

Mehmet Duray1, Şule Şimşek2, Filiz Altuğ1, Uğur Cavlak1
1Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli, Turkey
2Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey

Objectives: The aim of this randomized controlled study research was to investigate the effect of proprioceptive training on balance in the patients with chronic neck pain (CNP).
Material and Methods: Fourty patients participating in the study were randomly divided into study and control groups. While both of groups underwent Conventional Physical Therapy, additionally study group rehabilitated with gaze direction recognition exercise (GDRE) for proprioceptive training. Exercises were practiced during 3 weeks as 5 sessions in a week. Pain Intensity [Visual Analog Scale (VAS)], neck disability level [Neck Disability Index (NDI)] and balance [four step square test (FSST), single leg balance test (SLBT) with eyes opened and closed] assessments were performed to the patients before and after the treatment and 3 weeks after last session.
Results: No differences were found between groups in terms of pre-treatment measurements. There was statistically significant decrease in VAS scores in both groups compared to pre-treatment condition (p < 0.05). In addition while it was observed a statistically significant improvement in the study group’s NDI, FSST and SLBT with eyes opened and closed scores after the treatment, pre- and post-treatment results were similar in control group (p> 0.05).
Conclusion: According to our results proprioceptive training should be included to physiotherapy programs to improve the balance and decreases the disability level in the patients with CNP.

Keywords: neck pain, proprioception, balance


Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Proprioseptif Eğitimin Denge Üzerine Etkisinin Araştırılması

Mehmet Duray1, Şule Şimşek2, Filiz Altuğ1, Uğur Cavlak1
1Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek okulu, Denizli
2Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Departmanı, Denizli Devlet Hastanesi, Denizli

Amaçlar: Bu randomize kontrollü araştırmanın amacı kronik boyun ağrısına (KBA) sahip hastalarda proprioseptif eğitimin denge üzerine etkisini incelemektir.
Gereç ve yöntemler: Çalışmaya katılan 40 hasta randomize olarak çalışma ve kontrol gruplarına ayrıldı. Her iki gruba da Konvansiyonel Fizik Tedavi uygulanırken, çalışma grubu proprioseptif eğitim için ek olarak bakış yönü tanıma egzersizi (BYTE) ile tedavi edildi. Hastalara, tedavinin başlangıcında, tedavi bitiminde ve son seanstan 3 hafta sonra ağrı şiddeti [Görsel Analog Skalası (GAS)], boyun özür seviyesi [Boyun Özür İndeksi (BÖİ)] ve denge [Dört Adım Kare Testi (DAKT), gözler açık ve kapalı tek ayak denge testi (TADT)] değerlendirmeleri yapıldı.
Bulgular: Tedavi öncesi değerlendirmeler bakımından gruplar arasında fark bulunmadı. Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında her iki grubun GAS skorlarında istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı (p < 0.05). Ek olarak çalışma grubunun BÖİ, DAKT ve gözler açık ve kapalı TADT skorlarında istatistiksel olarak anlamlı gelişme olduğunu gözlemlenirken, kontrol grubunda tedavi öncesi ve sonrası sonuçlar benzerdi.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre, KBA’ na sahip hastalarda dengeyi geliştirmek ve özür seviyesini azaltmak için fizyoterapi programları proprioseptif eğitimi içermelidir.

Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, pozisyon duyusu, denge
Corresponding Author: Filiz Altuğ, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.