ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 4  Year: 2018
  Evaluation of Ultrasonography Probe Disinfection Habits in Peripheral and/or Central Regional Blocks Applied with Ultrasound Guidance [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-52386 | DOI: 10.5505/agri.2018.52386  

Evaluation of Ultrasonography Probe Disinfection Habits in Peripheral and/or Central Regional Blocks Applied with Ultrasound Guidance

Eyüp Aydoğan, Betül Kozanhan
Konya Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation

Objective: Ultrasonography-guided regional anesthesia (UGRA) applications are important in the practice of the anesthesiology and algology in our country as well as in the world. Despite the positive effect on patient care, there is concern that ultrasound probes may be used repeatedly and assume a vector role in pathogen transport. There is no standard protocol in our country to provide basic hygiene before UGRA techniques, which is a part of daily practices of anesthesiologists. In the study, it was aimed to investigate the probes and skin disinfection habits applied by the anesthesiologists. Materials and Method: After approval of the ethics committee, random selection was made from the UGRA-administered clinics in our country and The questionnaire consisting of 14 questions was e-mailed (e-mail) to 430 participants.
Results: Distribution of preferred agents for USG probe disinfectant: povidone iodine 45.5%, octenidine 8%, chlorhexidine 5.4%, alcohol solutions 7,1 %. 39.3 % of the respondents indicated that they had received a disinfection course or training or certificate to engage in USG-related initiatives.
Conclusions: Although the most commonly used disinfectant povidone iodide and disinfection training rate is less than 50%, the incidence of UGRA-associated infection is very low. In our country, we believe that the study has provided data on the preferences of disinfection methods of anesthetists in UGRA applications. However, we believe that it is required to be worked in larger study groups that includes more anesthesiologists, in order to provide more generalizable data.

Keywords: ultrasound, regional anesthesia, disinfection, infection


Ultrason Eşliğinde Yapılan Periferik ve/veya Santral Rejyonel Bloklarda Ultrasonografi Prob Dezenfeksiyonu Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Eyüp Aydoğan, Betül Kozanhan
Konya Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Amaç: Ultrasonografi rehberliğinde bölgesel anestezi uygulamaları(UGRA), dünyada olduğu kadar ülkemizde de anesteziyoloji ve algoloji uygulamalarında önemlidir. Hasta bakımı üzerindeki olumlu etkisine rağmen, ultrason problarının art arda kullanılabileceği ve patojen taşınmasında vektörel bir rol üstlendiği kaygısı mevcuttur. Anesteziyologların günlük uygulamalarının bir parçası olan UGRA tekniklerinden önce temel hijyen sağlamak için ülkemizde standart bir protokol bulunmamaktadır. Çalışmada, anestezistler tarafından kullanılan ultrason problarının temizliği ve cilt dezenfeksiyonu alışkanlıklarının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Etik kurulun onayı ile UGRA uygulanan kliniklerde çalışmakta olan anestezistler arasından rastgele seçilmiş 430 katılımcıya, 14 sorudan oluşan anket e-postayla gönderilmiştir.
Bulgular: USG prob dezenfektanı için tercih edilen ajanlar dağılımı: povidon iyot % 45.5, oktenidin % 8, klorheksidin % 5.4, alkol solüsyonu % 7,1. Katılımcıların% 39,3'ü, USG ile ilgili girişimlerde bulunmak için bir dezenfeksiyon dersi veya eğitim veya sertifikası aldıklarını belirtti.
Sonuçlar: En yaygın kullanılan dezenfektan povidon iyodür ve dezenfeksiyon eğitim oranı % 50'den az olmakla birlikte, UGRA ile ilişkili enfeksiyon insidansı çok düşüktür. Ülkemizde, UGRA uygulamalarında, anestezistlerin dezenfeksiyon yöntemleri tercihleri konusunda veri sağladığımız kanaatindeyiz.Ancak daha genellenebilir veri sağlanması adına daha fazla sayıda anestezistin katıldığı çalışmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: ultrason, rejyonel anestezi, dezenfeksiyon, enfeksiyon
Corresponding Author: Eyüp Aydoğan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.