ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 1  Year: 2018
  The Comparison of Transversus abdominis plane block guided with ultrasonography and local anesthetic Infiltration in laparoscopic cholecystectomy operations [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-45822 | DOI: 10.5505/agri.2018.45822  

The Comparison of Transversus abdominis plane block guided with ultrasonography and local anesthetic Infiltration in laparoscopic cholecystectomy operations

Burhan Dost, Gülbin Yalçın Sezen, Abdulkadir İskender, Onur Özlü
Duzce University School of Medicine, Anesthesiology and Reanimation Department, Duzce, Turkey

Objective:
The aim of this study is to compare the transversus abdominis plane ( TAP) block guided with USG and the local anesthetic infiltration (LAİ) to show the intraoperative and postoperative analgesia efficiency, intraoperative opioid need and the side effects in the cases of laparoscopic cholecystectomy.
Patients and Methods:
In this study were included randomized, controlled and prospective 75 patient with ASA I-II risk group and divided in 3 groups. 20 ml % 0,5 levobupivakain was applied around the entrace of trocar before operation to group L (n=25). 30 ml % 0,25 levobupivakain was applied with USG Guided TAP block to group T (n=25). TAP block or local anesthezic infiltration wasn’t applied to control group (n=25). In the first 24 hours postoperative the infusion of tramadol was done with controlled analgesia device. The intraoperative fentanyl use, the VASrest and VAScough in 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 hours postoperative, the shoulder pain and the consumption of analgesia in 24 hours was recorded.
Results: The measure of VASrest and VAScough values, the dose of fentanyl used intraoperative, the total analgesia dose used in 24 hours between groups was compared and statistically there was no difference detected (p>0,05). In the group T the vomiting rate in 1 and 2 hours postoperative (respectively %20, %12) was significally lower compared to group K(respectively %64, %44).
Conclusion: The efficiency of analgesia it was observed to be similar between the bilateral TAP block guided with USG and the local anesthetic infiltration after the laparoscopic cholecystectomy.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, Postoperative Pain, TAP block


Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Transversus Abdominis Plan Bloğu ile Lokal Anestezik İnfiltrasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Burhan Dost, Gülbin Yalçın Sezen, Abdulkadir İskender, Onur Özlü
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Düzce, Türkiye

Amaç:
Çalışmamızın amacı laparoskopik kolesistektomi ameliyatı geçiren hastalarda ultrason rehberliğinde yapılan Transversus Abdominis Plan (TAP) Bloğu ile lokal anestezik infiltrasyonu(LAİ) yöntemlerinin intraoperatif ve postoperatif analjezik etkinlikleri, intraoperatif opioid gereksinimleri ve yan etkileri bakımından karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem:
Randomize, kontrollü, prospektif yapılan çalışmaya katılan ASA I-II risk grubu 75 hasta üç gruba ayrıldı. Grup L’ye (n=25) cerrahi öncesi trokar giriş yerleri etrafına toplam 20 ml. %0.5 levobupivakain infiltrasyonu uygulandı. Grup T ‘ye (n=25) cerrahi öncesi ultrason rehberliğinde bilateral TAP blok uygulanarak toplam 30 ml. %0.25 levobupivakain uygulandı. Kontrol grubuna (Grup K; n=25) TAP blok veya lokal anestezik infiltrasyonu uygulanmadı. Postoperatif ilk 24 saat süresince hasta kontrollü analjezi cihazı (HKA) ile tramadol infüzyonu yapıldı. İntraoperatif fentanil kullanımı, postoperatif 1, 2, 4, 8, 12, 16 ve 24. saatlerde VASistirahat, VASöksürük, omuz ağrısı, ile 24 saatteki toplam analjezik tüketimi kaydedildi.
Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada ölçülen VASistirahat ve VASöksürük değerleri, intraoperatif dönemde yapılan fentanil dozu, 24. saat sonunda uygulanan toplam analjezik miktarı istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Grup T’de postoperatif 1 ve 2. saatlerde kusma oranı (sırası ile %20, %12), Grup K’ya (sırası ile %64, %44 ) göre anlamlı düzeyde düşük gözlemlendi (p<0,05).
Sonuç: Ultrason eşliğinde uygulanan bilateral TAP blok ile LAİ yöntemlerinin laparoskopik kolesistektomi sonrası analjezik etkinlik açısından benzer olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, Postoperatif Ağrı, TAP blok
Corresponding Author: Burhan Dost, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.