ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 1  Year: 2019
  The Use of Neurostimulation With Ultrasound Guided Brachial Plexus Block: Does increasing success? [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-44827 | DOI: 10.5505/agri.2018.44827  

The Use of Neurostimulation With Ultrasound Guided Brachial Plexus Block: Does increasing success?

İlkay Bayar1, Ceyda Demir1, Tayfun Süğür1, Bilge Karslı2, Kerem İnanoğlu1
1Antalya Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic,Antalya,Turkey
2Akdeniz University Faculty of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation,Antalya,Turkey

Introduction and Purpose: Infraclavicular brachial plexus blockade is an anesthetic technique for the operations of hand, wrist and elbow.Recently, applications have began to changed with ultrasound use. We aimed to compare the use of ultrasound only with the use of ultrasound and nerve stimulator for infraclavicular brachial plexus blockade in performance time, successful blockade rate and quality of sensory block.
Method: 40 patients who were scheduled for the hand, wrist and elbow surgery. Patients were divided into two groups as “US” (Ultrasonography) and “USSS” (ultrasonography + neurostimulation). Patients were received 40 ml, contained 100 mg bupivacain and 200 mg prilocain, by the guidance of US or USS, in infraclavicular regions. Performance times were measured and recorded. During 30 minutes after the block, motor and sensory blockade was assessed.
Findings: Performance times for Group US and Group USSS were 6,68±0,75 and 6,9±1,02 minutes. There were no significant differences between groups (p>0,05 p=0,62). In 20 minutes, complet blockade was seen in 16/20 patients in group US and in 14/20 patients in USSS, the differences was not significant. During the surgery, local anesthetic infiltration was required in 2/20 patients in Group US and in 1/20 patient in Group USSS.
Conclusions: Our study showed that nerve stimulator+ ultrasound had no additional benefits on block success in comparison with the ultrasound only. Considering the feeling of discomfort and pain due to nerve stimulation, it was conclude that use of only ultrasound may be preferred to use of ultrasound and nerve stimulator together.

Keywords: Brachial plexus blockade, ultrasound, nerve stimulator, block quality


Ultrasonografi Eşliğinde Brakial Pleksüs Bloğunda Nörostimülasyonun Kullanılması: Başarıyı arttırıyor mu?

İlkay Bayar1, Ceyda Demir1, Tayfun Süğür1, Bilge Karslı2, Kerem İnanoğlu1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya,Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim,Antalya,Türkiye

Giriş ve Amaç: İnfraklavikular brakial pleksus bloğu el, bilek ve dirsek operasyonları için uygun bir anestezi tekniği olup, sinir stimülatörü eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda ultrasonografinin kullanıma girmesiyle birlikte, uygulamalar değişmeye başlamıştır. Çalışmada amacımız, infraklavikular brakial pleksus blokajında ultrasonografi kullanımı ile ultrasonografi ile birlikte sinir stimülasyonu kullanımını, uygulama süresi, başarılı blok oranı, duyusal blok kalitesi açısından karşılaştırmaktır.
Metod: Çalışma, elektif koşullarda el, bilek ve dirsek operasyonu geçirecek 40 ASA I-II hasta ile yapılmıştır. Hastalar US (Ultrasonografi) ve USSS (Ultrasonografi + Nörostimulatör) şeklinde iki gruba ayrılmıştır. US ve USSS eşliğinde hastalara 40 ml 100 mg bupivakain, 200 mg prilokain infraklavikular bölgeye uygulanmıştır. Uygulama süresi kronometre ile takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Uygulamadan sonra 30 dk süresince 5 dk’da bir elin motor ve duysal bloğu değerlendirilmiştir.
Bulgular: Uygulama süresi Grup US’de 6.68±0.75 dk, Grup USSS’de 6.9±1.02 dk olarak bulunmuştur. Uygulama süresi açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p> 0.05, p=0.62). Grup US’de 20. dk’da 16/20 hastada tam blok ortaya çıkmışken, Grup USSS’de 20. dk’da 14/20 hastada tam blok ortaya çıkmıştır, fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Grup US’de 2/20 hastada cerrahi işlem sırasında lokal anestezik infiltrasyonu, Grup USSS’de 1/20 hastada lokal anestezik infiltrasyonu gerekti.
Sonuç: İnfraklavikular brakial pleksus blokajında ultrasonografi ile birlikte sinir stimülasyonu kullanımının, sadece ultrasonografi kullanımı ile karşılaştırıldığında blok başarısına ek bir katkısı olmadığı görüldü. Sinir stimülasyonuna bağlı olarak oluşan rahatsızlık hissi ve ağrı göz önüne alındığında, tek başına ultrasonografi kullanımının, sinir stimülasyonuna tercih edilebileceği kanısına varılmıştır

Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus blokajı, ultrasonografi, sinir stimülasyonu, blok kalitesi
Corresponding Author: Bilge Karslı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.