ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 1  Year: 2018
  Treatment of postoperative pain and non-pharmacologic practices in nursing systematic review: Results of turkish doctoral dissertation in 2000-2015 [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-28247 | DOI: 10.5505/agri.2018.28247  

Treatment of postoperative pain and non-pharmacologic practices in nursing systematic review: Results of turkish doctoral dissertation in 2000-2015

Fatma Ay
Department Of Midwifery, Faculty Of Health Sicences, Istanbul Univercity, İstanbul, Turkey

Purpose: This is a cross-sectional descriptive research performed to identify and summarize non-pharmacologic practices used by nurses to reduce or relieve the postoperative pain, effect of such practices on the pain; and to criticize current evidence.
Methods: The research data was acquired by a search in the “Turkish National Database of Dissertations” between January 02-31, 2016. The research sample includes 13 doctoral dissertations that were conducted between 2000-2015 in Turkey, meet the research criteria. The dissertations included in the research were manually evaluated for year of registry in the database, disciplines, sample group, type and objective of research, methods used for pain management, methods for pain assessment, results of research.
Results: 84.6% of dissertations were conducted in adult patient population and approximately half of them was quasi-experimental / experimental research. In search of dissertations by used / searched methods for pain control, 80% of dissertations were performed on non-pharmacologic methods. Among non-pharmacologic methods, message and relaxation exercises were the most used methods with 18.6%.
Conclusions: Non-pharmacologic pain management is an effective way to reduce the severity of pain felt, that can be independently used by nurses. The researchers of dissertations often choose non-pharmacologic practices that do not have any side effects, have minimum risk, are not detrimental to patient, and are easy to administer and cost-efficient. It is recommended to identify effective non-pharmacologic methods specific to groups, such as age, gender, medical diagnosis with research on literature review for each non-pharmacologic method in future research.

Keywords: Pain management, postoperative pain, nursing care, evidence-based nursing, surgical nursing.


Postoperatif ağrı tedavisine nonfarmakolojik uygulamalar sistematik review: 2000-2015 doktora tez sonuçları Türkiye

Fatma Ay
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu çalışma postoperatif ağrının azaltılması ya da giderilmesinde uygulanan hemşirelik uygulamalarını ve bu uygulamaların ağrı şiddeti üzerine etkilerini belirlemek, özetlemek, mevcut delilleri kritik etmek amacı ile kesitsel, tanımlayıcı bir araştırma olarak yapıldı. Yöntem: Araştırma verileri 02-31 Ocak 2016 tarihleri arasında “Türkiye Ulusal Tez Veri Tabanı” dan yapılan araştırma ile elde edildi. Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında yapılmış ve araştırma kriterlerine uyan 13 doktora tezi araştırmanın örneklemini oluşturdu. Araştırma kapsamına alınan tezler veri tabanına kayıt yılları, bilim dalları, örnek grubu, araştırma türü ve amacı, ağrı yönetiminde uygulanan yöntemler, ağrı değerlendirme yöntemleri ve araştırma sonuçları açısından manuel olarak değerlendirildi. Araştırma sonuçları dışındaki veriler frekans sayıları verilerek değerlendirildi.
Bulgular: Tezlerin %53.9’u Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı’nda ve %61.5’i 2006-2010 yılları arasında yapılmıştır. Tezlerin %84.6’sı yetişkin hasta popülasyonunda yapılmış ve yaklaşık yarısı yarı deneysel / deneysel araştırma tipindedir. Uygulanan / araştırılan ağrı kontrol yöntemleri açısından tezler incelendiğinde %80’inin nonfarmakolojik yöntemlerle ilgili olduğu saptandı. Nonfarmakolojik yöntemlerden masaj ve gevşeme egzersizi %18.6 oranında en sık uygulanan yöntemlerdir.
Sonuç: Nonfarmakolojik ağrı yönetimi algılanan ağrı şiddetini azaltan, hemşirelerin bağımsız olarak uygulayabileceği etkili yöntemlerdir. İncelenen tezlerde araştırmacıların genel olarak yan etkisi olmayan, hastaya zarar vermeyen, en az riske sahip, uygulanması kolay, maliyeti düşük nonfarmakolojik uygulamaları tercih ettikleri saptanmıştır. Gelecek araştırmalarda her bir nonfarmakolojik yöntemle ilgili literatür tarama araştırmalarının yapılarak, yaş, cinsiyet, tıbbi tanı gibi vb. gruplara özel etkili nonfarmakolojik yöntemlerin belirlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi, postoperatif ağrı, hemşirelik bakımı, kanıta dayalı hemşirelik, cerrahi hemşireliği
Corresponding Author: Fatma Ay, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.