ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 2  Year: 2020
  Validity and reliability of Turkish version of the Brief Pain Inventory-Short Form for patients with chronic nonmalignant pain [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(4): 195-201 | DOI: 10.14744/agri.2019.25901  

Validity and reliability of Turkish version of the Brief Pain Inventory-Short Form for patients with chronic nonmalignant pain

Yasemin Yildirim1, Serap Parlar Kılıç2, Sibel Eyigor3, Can Eyigor4, Yusuf Yildirim5, Emine Karaman1, Gülay Oyur Çelik6, Meltem Uyar4
1Department of Internal Medicine Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey
2Department of Internal Medicine Nursing, İnönü University Faculty of Health Sciences, Malatya, Turkey
3Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4Department of Anestesiology, Pain Clinic, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
5Department of Gynecological Oncology, İzmir, Turkey
6Department of Surgical Nursing, Izmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey

Objectives: The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the Brief Pain Inventory-Short Form for patients with chronic nonmalignant pain.
Methods: An analytical design was used. A total of 192 patients were included in the study. A demographic questionnaire and the Brief Pain Inventory-Short Form were used to collect data. Content validity was assessed by experts and construct validity was tested using exploratory factor analysis. Reliability analyses estimated the internal consistency and test-retest reliability. Cronbach’s alpha and the item-total correlations were calculated for the subscales to examine internal consistency.
Results: Exploratory factor analysis yielded 2 factors: pain severity and pain interference, which accounted for 68.81% of the total variance. The coefficient alpha of both subscales demonstrated good internal consistency. The item-total correlations of the scale ranged between 0.56 and 0.87. The test-retest reliability was r=0.774 for pain severity and r=0.808 for pain interference (p=0.001).
Conclusion: The Turkish version of the Brief Pain Inventory-Short Form is a valid and reliable instrument to assess chronic nonmalignant pain.

Keywords: Brief ağrı envanteri kısa formu, nonmaling ağrı; ağrı değerlendirmesi; geçerlik; güvenirlik.


Kronik nonmaling ağrısı olan hastalarda Brief Ağrı Envanteri Kısa Formu'nun Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği

Yasemin Yildirim1, Serap Parlar Kılıç2, Sibel Eyigor3, Can Eyigor4, Yusuf Yildirim5, Emine Karaman1, Gülay Oyur Çelik6, Meltem Uyar4
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, Elazığ,Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bornova, İzmir, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Bölümü, Ağrı Kliniği, Bornova, İzmir, Türkiye
5Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Jinekoloji ve Obstetri Bölümü, Erzincan, Türkiye
6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, Çiğli, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik nonmaling ağrısı olan hastalarda Brief Ağrı Envanteri Kısa Formu’nun Türkçe versiyonunun geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Analitik çalışma deseni kullanıldı. Çalışmaya 192 hasta dahil edildi. Veri toplamada sosyodemografik soru formu ve Brief Ağrı Envanteri Kısa Formu kullanıldı. Envanterin geçerliğini değerlendirmek için içerik ve yapı geçerliği kullanılmıştır. Içerik geçerliği uzman görüşü ile değerlendirildi. Yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Güvenirlik analizi için iç tutarlılık ve test tekrar test güvenirlik analizleri yapılmıştır. İç tutarlılık için alt boyutların Cronbach alfa ve madde-toplam korelasyonları hesaplandı.
Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi 2 faktör göstermiştir, ağrı şiddeti ve ağrı girişimi. İki faktör toplam varyansin %68.81’ini açıklamıştır. Her iki alt boyutun alfa katsaysı iyi iç tutarlılık göstermiştir. Ölçeğin madde toplam korelasyonları 0.56 ile 0.87 arasındadır. Test–retest güvenirliği ağrı şiddeti için r=0.774 ve ağrı girişimi için r=0.808’dir (p=0.001).
Sonuç: Brief Ağrı Envanteri Kısa Formu’nun Türkçe versiyonu, kronik nonmaling ağrıyı değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Brief pain inventory short form, chronic nonmalignant pain; pain assessment; validity; reliability.


Yasemin Yildirim, Serap Parlar Kılıç, Sibel Eyigor, Can Eyigor, Yusuf Yildirim, Emine Karaman, Gülay Oyur Çelik, Meltem Uyar. Validity and reliability of Turkish version of the Brief Pain Inventory-Short Form for patients with chronic nonmalignant pain. Ağrı. 2019; 31(4): 195-201

Corresponding Author: Yasemin Yildirim, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.