ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 1  Year: 2019
  Knowledge and Attitudes of Nursing Students About Pain Management [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-10437 | DOI: 10.5505/agri.2018.10437  

Knowledge and Attitudes of Nursing Students About Pain Management

Emine Karaman1, Birgül Vural Doğru2, Yasemin Yıldırım1
1Ege University Faculty Of Nursing, Medical Nursing Department, Izmir
2Mersin University Faculty of Nursing, Mardin

Purpose: The purpose of the present study was to examine information about the knowledge and attitudes of Turkish nursing students pain management.
Methods: The participants in this cross-sectional study were 190 nursing students who were studying at a nursing faculty in western Turkey. The research data were collected between March and June of the academic year 2015–2016, using a Student Description Form and the Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain (NKASRP).
Results: The mean age of the students in the study sample was 23.06±1.44 years; 83.7% were female, 96.8% were unmarried, 94.7% were working as nurses, and all had social security. Their total mean score on the NKASRP was found to be 15.85±3.25%. In comparing knowledge scores with students’ characteristics, it was seen that only the status of currently working as a nurse showed a significant difference. No significant difference was detected between the NKASRP and variables such as age and the score of the worst pain ever experienced (p > 0.05).
Conclusion: The students were found to have a poor level of pain knowledge. It will be thought to help improve the quality of life of patients that pain management more give place to undergraduate education.

Keywords: nursing, student, pain, pain management, attitude


Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı Yönetimi ile İlgili Bilgi ve Tutumları

Emine Karaman1, Birgül Vural Doğru2, Yasemin Yıldırım1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Mardin

Amaç: Bu çalışmanın amacı intörn öğrencilerin ağrıya yönelik bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma örneklemini Türkiye'nin batısında öğrenim gören 190 hemşirelik fakültesi öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, 2015-2016 yılı Mart-Haziran ayları arasında, “Öğrenci Tanıtım Formu ve Hemşirenin Ağrı ile İlgili Bilgi ve Tutum Anketi (NKASRP)” kullanarak toplanmıştır.
Bulgular: Çalışma örneklemini oluşturan öğrencilerin yaş ortalaması 23.06±1.44 olup; %83.7’si kadın, %96.8’i bekar, %.5.3’ü hemşire olarak çalışmakta ve öğrencilerin tamamının sosyal güvencesi bulunmaktadır. Öğrencilerin NKASRP toplam puan ortalaması %15.85±%3.25 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin bilgi puanları karşılaştırıldığında, yalnızca hemşire olarak görev yapanlarda anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Yaş ve şimdiye kadar yaşanan en kötü ağrı skoru gibi değişkenler ile NKASRP arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05).
Sonuç: Öğrencilerin ağrı bilgi puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Lisans eğitiminde ağrı yönetimine daha fazla yer verilmesinin hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, öğrenci, ağrı, ağrı yönetimi, tutum




Corresponding Author: Emine Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Search








 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.